Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:883 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Rumpetroll gjør at det i Oslo-området kan bli aktuelt å droppe tunnelvaskingen i flere viktige tunneler. Dette ifølge en artikkel på Osloby.no, som også siterer en amfibieekspert på at det ikke holder å utsette tunnelvaskingen kun et par uker.
Mener statsråden at det er akseptabelt at skitne tunneler kan i verste fall føre til dårlig trafikksikkerhet og tap av liv, og vil en norsk veitunnel med regjeringens politikk bli permanent stengt dersom det etablerer seg en rødlistet art i selve tunnelløpet?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vaskevann fra tunnelrenhold er betydelig forurenset. Avhengig av tunnellengde og trafikk, bygges det bassenger for å rense vaskevannet før det slippes videre ut i naturen. Det har blitt vanlig å bygge disse i et lukket system, men det finnes fortsatt noen åpne rensebasseng. Det har vært kjent at åpne rensebasseng kan bli kolonisert av organismer inkludert frosk, men funn av døde rumpetroll i de samme bassengene som følge av den akutte forurensning som oppstår i tiden like etter en tunnelvask, er forholdsvis ny kunnskap.
I Oslo og Akershus er problemstillingen knyttet til om lag fem tunneler. Omfanget på landsbasis er ikke kartlagt, men antas å gjelde veldig få tunneler ettersom problemet gjelder lengre tunneler med høy trafikk og uten lukket rensebasseng.
Lover og forskrifter gir klare forpliktelser for å redusere omfanget av konflikter mellom utbygging og det biologiske mangfoldet i naturen. Statens vegvesen vil derfor se nærmere på aktuelle tiltak i høytrafikkerte tunneler med åpne rensebasseng. Statens vegvesen vil drøfte med miljømyndighetene i hvilken grad det skal tas hensyn til dyreliv som etablerer seg i rensebasseng innenfor rammene av akseptable kostnader og gjeldende standard for drift og vedlikehold av tunneler.
Norske veger og tilhørende anlegg er ikke en del av det naturlige habitatet for levende organismer i naturen. Selv om vi bestreber oss på å redusere de negative konsekvensene av veginfrastrukturen, så kan jeg forsikre at selv ikke en rødlistet art kan medføre stengning eller bruksrestriksjoner av veger som er bygd med hjemmel i gyldige planvedtak etter plan- og bygningsloven.