Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:898 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jeg er kjent med at Statens vegvesen i 1988 fikk laget en utredning, utført av Selmer-Furuholmen Anlegg, nå Skanska, om senketunnel for fjordkryssing ved Drøbak. En senketunnel bygges i elementer i dokk, fløtes ut og senkes ned på preparert sjøbunn. Det har vært en kjent teknologi i utlandet i mange år. Vegvesenet har i 2010 ferdigstilt en senketunnel på 1100 m i Bjørvika.
Vil statsråden vurdere en senketunnelløsning under Oslofjorden ved Drøbak som et vesentlig slakere alternativ enn nytt tradisjonelt tunnelløp i fjell?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Stortinget har tidligere forutsatt at Oslofjordtunnelen skal bygges ut med to løp i to trinn. Det første trinnet omfattet dagens Oslofjordtunnel som er en ett løps tunnel. Byggetrinn to omfatter etablering av et nytt tunnelløp og oppgradering av strekningen Måna – Vassum til firefelts veg. For å oppfylle sikkerhetskravene om nødutganger må det andre tunnelløpet bygges parallelt med eksisterende tunnelløp. Dette innebærer at stigningsgraden må være likt eksisterende tunnelløp. Det er derfor ikke mulig å bygge et nytt tunnelløp som senketunnel. Hvis det skal bygges en senketunnel under Oslo-fjorden ved Drøbak, må den bygges som en helt ny to løps tunnel og den eksisterende tunnelen må stenges.
En ny to løps senketunnel med tilfarter til eksisterende rv 23 på begge landsidene vil gi høye kostnader. Det er heller ikke selvsagt at en senketunnel som legges på bunn vil gi vesentlig slakere stigning enn dagens tunnel. Stigningsgraden er avhengig av hvor fjorden kan krysses og hvordan tilkoblingen til land kan skje på begge sidene av fjorden. Alternativ med senketunnel var blant de alternativer som ble diskutert som løsning på Oslofjordforbindelsen i slutten av 1980-tallet. Senketunnel ble den gangen forkastet på grunn av høye kostnader og kompleksitet sammenlignet med bru.
Departementet har nylig gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede en eventuell bru som alternativ til tunnel for rv 23 over Oslofjorden. Samferdselsdepartementet mener det ikke er grunnlag for å utvide oppdraget til også å omfatte senketunnel.