Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:885 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 05.03.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): I Soria Moria- erklæringen står det at regjeringen vil fortsette arbeidet med å legge til rette for økt bruk av gass i Norge.
Kan statsråden bekrefte om dette fortsatt er et satsingsområde for regjeringen, og i så fall, hva regjeringen konkret gjør for å nå målet?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Rammer og muligheter for industriell bruk av gass i Norge ble behandlet i Meld St 28 (2010-2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. I stortingsmeldingen framgår regjeringens politikk på området.
Kjøp og salg av naturgass er primært et ansvar for kommersielle aktører, produsentene av gass, og potensielle brukere. Gass er tilgjengelig for bruk på blant annet ilandføringsstedene for gass.
Olje- og energidepartementet foretok i 2009 en vurdering av hvorvidt det var nødvendig med tiltak for å sikre at omsetningen av gass i Norge for spesielt industrielle formål fungerte tilfredsstillende. Departementet fant at det var ønskelig å stimulere kontakten og informasjonsflyten mellom relevante aktører på sokkelen og potensielle industrielle brukere.
På bakgrunn av dette ba departementet Gassco om å etablere et forum for slik kontakt og informasjonsutveksling. Videre besluttet departementet å bidra til finansieringen av forumet. Siden 2009 har OED bevilget 10,5 millioner kroner til dette forumet.
Departementet anser at den informasjon som er tilgjengelig for de relevante aktørene når det gjelder mulighetene for kjøp av gass til industrielt formål har blitt bedre. Ut fra dette har departementet besluttet å ikke videreføre finansieringen av forumet.