Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:896 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 08.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kan statsråden redegjøre for når en kan forvente at regjeringens mineralstrategi blir offentliggjort?

Begrunnelse

I forbindelse med statsrådens tilsvar til Dokument 8:153 S (2010-2011) bemerket nærings- og handelsministeren at en arbeidet med en egen strategi for mineralnæringen.
Dette ble gjentatt i Meld St 22 (2011-2012) Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og Siva SF.
Det er nå gått nærmere ett år siden sist regjeringen bekreftet at en mineralstrategi var under utarbeidelse.
Saker knyttet til undersøkelser og utvinning av mineraler begynner å bli berørt av usikkerheten rundt de fremtidige rammevilkårene for bergverksnæringen i Norge.
Det vises i denne sammenheng til Miljøverndepartementets trenering av sak rundt planprosjekt for utvidelsen av virksomheten til Sydvaranger Gruve.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for mineralnæringen som etter planen skal legges fram tidlig i 2013. Det er viktig å ha en grundig prosess før strategien legges fram. Nærings- og handelsdepartementet har fått en rekke innspill, og det er holdt innspillsmøter og temamøter med en rekke ulike organisasjoner og aktører. Det ble også 4.12.2012 holdt innspillskonferanse om de mest sentrale temaene i strategien. Vi er nå helt i sluttfasen av arbeidet med strategien.