Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:900 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Kan finansministeren beregne fordelingseffektene av å øke bunnfradraget fra 870 000 til 30 millioner kroner og fjerne skjermingsfradraget, og å verdsette næringseiendom til 50 pst. og til 100 pst. for både ulike inntektsintervaller og formuesintervaller?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det forutsettes at bunnfradraget i formuesskatten økes fra 870 000 kroner til 30 mill. kroner (fra 1,74 mill. kroner til 60 mill. kroner for ektepar). Videre legges det til grunn at skjermingsfradraget avvikles i aksjonærmodellen. Et slikt forslag vil samlet redusere provenyet med om lag 10,2 mrd. kroner sammenlignet med 2013-regler. Fordelingsvirkningene av forslaget framgår av tabell 1 og 2.Tabell 1 Gjennomsnittlig endring i skatt i 2013 i ulike intervaller for bruttoinntekt. Forslag sammenlignet med 2013-regler. Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser

Bruttoinntekt. Tusen kroner Antall Endring i skatt. Alle personer. Mill. kroner Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner

0 - 150 583 100 -270 -500

150 - 200 319 000 -210 -700

200 - 250 378 400 -330 -900

250 - 300 362 300 -430 -1 200

300 - 350 358 100 -510 -1 400

350 - 400 365 300 -530 -1 400

400 - 450 347 900 -540 -1 500

450 - 500 303 000 -500 -1 700

500 - 600 433 200 -930 -2 200

600 - 750 309 000 -1 080 -3 500

750 - 1000 198 700 -1 220 -6 200

1000 - 2000 141 200 -2 110 -14 900

2000 - 3000 14 200 -600 -42 300

3000 og over 9 600 -920 -96 100

I ALT 4 123 000 -10 170 -2 500

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 2 Gjennomsnittlig endring i skatt i 2013 i ulike intervaller for nettoformue. Forslag sammenlignet med 2013-regler. Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser

Nettoformue. Kroner Antall Endring i skatt. Mill. kroner Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner

Negativ 1 612 500 90 100

0 - 500 000 1 447 900 -10 0

500 000 - 1 mill. 489 800 -150 -300

1 mill. - 5 mill. 523 100 -4 570 -8 700

5 mill. - 10 mill. 31 400 -1 780 -56 600

10 mill. - 50 mill. 16 000 -2 810 -175 500

50 mill. - 100 mill. 1 300 -620 -460 700

Over 100 mill. 900 -330 -349 900

I ALT 4 123 000 -10 170 -2 500

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Dersom en i tillegg til ovennevnte endringer øker ligningsverdiene av næringseiendom fra 50 pst. til 100 pst. av anslått markedsverdi, vil provenyet reduseres med om lag 10,1 mrd. kroner sammenlignet med 2013-regler. Fordelingsvirkningene av dette forslaget framgår av tabell 3 og 4.

Tabell 3 Gjennomsnittlig endring i skatt i 2013 i ulike intervaller for bruttoinntekt. Forslag sammenlignet med 2013-regler. Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser

Bruttoinntekt. Tusen kroner Antall Endring i skatt. Alle personer. Mill. kroner Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner

0 - 150 583 100 -270 -500

150 - 200 319 000 -210 -700

200 - 250 378 400 -330 -900

250 - 300 362 300 -430 -1 200

300 - 350 358 100 -510 -1 400

350 - 400 365 300 -530 -1 400

400 - 450 347 900 -530 -1 500

450 - 500 303 000 -500 -1 700

500 - 600 433 200 -930 -2 200

600 - 750 309 000 -1 080 -3 500

750 - 1000 198 700 -1 190 -6 000

1000 - 2000 141 200 -2 070 -14 600

2000 - 3000 14 200 -590 -41 600

3000 og over 9 600 -890 -93 000

I ALT 4 123 000 -10 050 -2 400

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 4 Gjennomsnittlig endring i skatt i 2013 i ulike intervaller for nettoformue. Forslag sammenlignet med 2013-regler. Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser

Nettoformue. Kroner Antall Endring i skatt. Mill. kroner Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner

Negativ 1 612 500 90 100

0 - 500 000 1 447 900 -10 0

500 000 - 1 mill. 489 800 -140 -300

1 mill. - 5 mill. 523 100 -4 570 -8 700

5 mill. - 10 mill. 31 400 -1 780 -56 600

10 mill. - 50 mill. 16 000 -2 800 -174 400

50 mill. - 100 mill. 1 300 -610 -449 900

Over 100 mill. 900 -240 -255 700

I ALT 4 123 000 -10 050 -2 400

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

En avvikling av skjermingsfradraget i aksjonærmodellen vil kunne påvirke valg av organisasjonsform ved at man stifter deltagerlignede selskaper som for eksempel kommandittselskaper. En avvikling av skjermingsfradraget vil også kunne påvirke finansieringen av selskapene. Skjermingsfradraget skal forhindre vridninger i investeringene og selskapenes finansieringsstruktur som følge av utbytteskatten. En utbytteskatt uten skjerming vil kunne presse opp avkastningskravet på aksjeinvesteringer og føre til at norske investorer vrir investeringer fra aksjer over til obligasjoner, eiendom mv. Tilgangen til ny, norsk egenkapital, og dermed også næringslivets mulighet til å finansiere lønnsomme prosjekter, vil kunne svekkes. Det kan i neste omgang virke inn på de samlede skatteinntektene.

Beregningene ovenfor er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2011. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2013. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Svaret med tabell i pdf-format