Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:899 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 05.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Kravet om minst 15 % egenkapital ved opptak av boliglån gjør det vanskelig for unge mennesker å kjøpe sin første bolig. Regjeringen hevder kravet demper boligprisveksten fordi det i praksis er færre som kan by på mye for en bolig. Men folk har fortsatt behov for å bo et sted, og tvinges isteden over i leiemarkedet.
Er finansministeren enig i at alternativet til å eie er å leie, og har regjeringen vurdert hvilken effekt egenkapitalkravet har på utleieprisene i de største byene?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Husholdninger kan lovlig disponere en bolig hvis husholdningen eier, leier eller på annet grunnlag har rett til å bruke boligen. Om lag 23 prosent av norske husholdninger bor i en bolig de leier. Leie av bolig er noe vanligere i de store byene enn i resten av landet. I Oslo bor for eksempel rundt 30 prosent av husholdningene i en bolig de leier. Disse tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås folke- og boligtellinger i 2001 og 2011.
Særlig for yngre personer kan det være et alternativ å utsette etableringen av egen husholdning (ved for eksempel å vente med å flytte fra foreldrehjemmet), hvis en ikke kan eller ønsker å skaffe seg egen bolig. Flere studier viser imidlertid at det over tid bare er små endringer i alder ved utflytting fra foreldrehjemmet. I Samfunnsspeilet nr. 1/2009 vises det for eksempel til at medianalderen for utflytting, som er den alderen når halvparten av et fødselskull har flyttet fra foreldrehjemmet, har ligget nokså stabilt rundt 19 år de siste tiårene. Generelt flytter de som har vokst opp i sentrale strøk, senere hjemmefra. Det kan blant annet skyldes at mulighetene for utdanning og arbeid i mindre grad avhenger av at de flytter til et nytt sted.
Finanstilsynet ga i mars 2010 retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for boliglån fra banker, som blant annet rådet bankene om at de normalt bør kreve at låntakere har minst 10 prosent egenkapital ved boligkjøp. Retningslinjene ble juster i desember 2011, blant annet ved at bankene normalt bør kreve at låntakere har 15 prosent egenkapital. Retningslinjene er ment å bidra til soliditet i bankene, finansiell stabilitet, og å ivareta forbrukerhensyn. Retningslinjene kan også bidra til å dempe boligprisveksten. For de som ønsker å spare opp egenkapital til låneopptak og boligkjøp, kan det høye boligprisnivået gjøre det nødvendig å leie bolig, utsette å flytte hjemmefra, eller etterspørre mindre boligareal, i en noe lengre periode enn det som var nødvendig tidligere.
Statistikk om prisutviklingen i de norske markedene for leie av boliger er begrenset. Markedet for leie av bolig i Oslo er imidlertid et av de markedene som er best dekket. Ifølge en leieprisstatistikk utarbeidet av Opinion Perduco for Boligbygg Oslo KF, har tolvmånedersveksten i leieprisene for hybler og leiligheter i Oslo ligget nokså stabilt rundt fem prosent de siste tre årene. Boligprisene i Oslo har til sammenlikning steget med mellom sju og ti prosent årlig i samme periode. I andre halvdel av 2012 var tilbudet av leiligheter til leie i Oslo det høyeste siden 2009.