Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:893 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 04.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Politidirektoratet har fordelt nye årsverk til politidistriktene, og mange distrikt fikk færre årsverk enn behovet tilsier. I 2005 var det 1,6 polititjenestemenn per 1 000 innbyggere i Norge, mens i 2012 var den 1,5 per 1 000 innbyggere.
Hva er statsrådens årlige plan frem mot 2020 for å sikre at målet nås, hvordan sikrer statsråden at politidistrikt med de største utfordringene får tildelt tilstrekkelig med ressurser, og kan statsråden gi en oversikt over antall tjenestemenn per 1000 innbygger i hvert distrikt?

Begrunnelse

Agder politidistrikt står overfor mange utfordringer, og oppgavene som er lagt til politidistriktet samsvarer ikke med bemanningen. Politidistriktet har mange studenter, et innland som trekker mange mennesker vinterstid, og en skjærgård som lokker sommerstid.
I januar la politidistriktet frem kriminalitetsstatistikk for 2012, og på bakgrunn av dette ba de om 40 nye årsverk. To tredjedeler av dette skulle være politistillinger, mens resten skulle være sivile stillinger. Etter tildeling fra Politidirektoratet fikk politidistriktet kun 10 nye stillinger, noe som er langt fra det reelle behovet som distriktet har.
Ifølge politiet sin egen statistikk har Agder høy kriminalitet per 1000 innbygger sammenlignet med resten av landet.
Målet om 2 polititjenestemenn per 1000 innbygger i 2020 vil ikke nås om utviklingen fortsetter slik som den var i 2012.
Det er derfor viktig å få klarhet i hvordan tilstanden er nå med tanke på muligheten for at målet kan nås. Dette er statsrådens ansvar. I tillegg er det viktig at fordelingen av årsverk blir gjort på en måte slik at de politidistrikt som står overfor de største utfordringene blir tildelt tilstrekkelig ressurser for å kunne både forebygge og bekjempe kriminalitet.
Agder politidistrikt hadde pr. 30.09.2012 en politidekning per 1000 innbygger på 1,36, mens den på landsbasis var 1,49. Dermed anså politiet selv at 40 nye årsverk ville bidra til en minimumsbemanning.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I budsjettet for 2013 er det bevilget 150 mill. kroner for å legge til rette for at politidistriktene skal kunne tilby jobb til politihøgskolestudenter som uteksamineres i 2013. Korrigert for forventet avgang innebærer dette at det er rom for en nettotilvekst på 350 stillinger fra 1. juli 2013. Politidirektoratet har nå fordelt disse stillingene. Per 31.12.2012 var det en politidekning på 1,64 polititjenestemenn per 1 000 innbyggere. Politidirektoratet har publisert oversikt over politidekning per distrikt på www.politiet.no. Jeg tillater meg å vise til denne oversikten.
For å sikre en solid grunnbemanning i politiet har denne regjering doblet studentopptaket ved Politihøgskolen (PHS), fra 360 studenter i 2006 til 720 studenter hvert år siden 2010. I 2013 er det første året et så stort kull uteksamineres.
Samlet er det tatt opp 3 936 politihøgskolestudenter i perioden 2006-2012. Hvor store studentkull som skal tas opp ved PHS er avhengig av budsjettbehandlingen det enkelte år. Ut fra dagens prognoser for antall som uteksamineres fra PHS og antall som slutter i etaten, vil det i de nærmeste år være i underkant av 350 flere som uteksamineres per år enn det antallet som slutter.
Politidekning er avhengig av befolkningsutviklingen, hvor mange som slutter i etaten og hvor mange av dem som uteksamineres fra PHS som søker stillinger og blir ansatt i politietaten. De siste årene har om lag 95 % av de uteksaminerte vært i arbeid i etaten ett år etter eksamen.
Det er Politidirektoratet som fordeler bevilgninger til det enkelte politidistrikt. Jeg har tillit til at direktoratet tar hensyn til utfordringene i det enkelte distrikt når bevilgninger fordeles.