Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:904 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Hvordan vil statsråden sikre seg at pasienter i Møre og Romsdal får et adekvat rehabiliteringstilbud i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen når helseforetaket legger opp til en så massiv nedbygging av tilbudet?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar til skriftlig spørsmål nr. 771 om nedbyggingen av rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal. Statsråden viser til at ventetidene for rehabilitering ikke økte som følge av nedbygging av kapasitet i 2012. Det statsråden imidlertid ikke reflekterer rundt er det faktum at en ytterligere svekkelse av tilbudet i størrelsesorden 45 plasser naturligvis kan bety at man i fremtiden vil merke lenger ventetider. Statsråden legger i sitt svar heller ikke vekt på det regjeringen normalt sett sier de er opptatt av, nemlig kvaliteten i tilbudet. Jeg er gjort kjent med at personer som i dag blir ført på venteliste for å få rehabiliteringstilbud ved institusjonene som nå er truet av nedleggelse bare er pasienter som er søkt inn gjennom primærhelsetjenesten. Pasienter som har behov i akutt eller subaktutt fase får enten plass eller direkte avslag. Dette gjør at ventelistetallene som statsråden viser til i sitt svar ikke på noen måte er representative for det behovet som er for rehabilitering. Undertegnede antar at dette er ny informasjon for statsråden og at svaret til skriftlig spørsmål nr. 771 dermed er gitt på et for tynt faglig grunnlag. Undertegnede ber derfor om et tydelig svar fra statsråden på hvor og hvordan pasienter som frem til i dag har fått rehabiliteringstjenester ved Mork og Aure rehabiliteringssenter skal få et adekvat tilbud.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg viser til svar på tidligere stilt spørsmål nr. 771. Representanten Stordalen er av den oppfatning at svar på spørsmål nr. 771 ble gitt på for tynt faglig grunnlag. Dette begrunnes blant annet på bakgrunn av følgende opplysninger:

Jeg er gjort kjent med at personer som i dag blir ført på venteliste for å få rehabiliteringstilbud ved institusjonene som nå er truet av nedleggelse bare er pasienter som er søkt inn gjennom primærhelsetjenesten. Pasienter som har behov i akutt eller subakutt fase får enten plass eller direkte avslag.
Ifølge Helse Midt-Norge RHF medfører ikke disse opplysningene riktighet. Helse Møre og Romsdal HF har en felles inntaksnemnd hvor søknader blir vurdert og prioritert etter prioriteringsforskriften.
For øvrig har jeg oppfattet det slik at det ikke foreligger vedtak om å legge ned alle 38 plassene ved Aure og Mork rehabiliteringssentre. De berørte kommunene er invitert med i en prosess sammen med Helse Møre og Romsdal HF for å vurdere mulige framtidige driftsformer for Aure rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter.
Jeg er opptatt av at beslutninger om lokale og regionale tilbud ikke skal tas av departementet i hovedstaden, men nærmest mulig de det gjelder. Helse Møre og Romsdal HF i samarbeid med nærliggende kommuner er de nærmeste til å finne hensiktsmessige løsninger for å kunne gi pasienter tilbud om gode og helhetlige tjenester innen rehabilitering, i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.