Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:912 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 27.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forholdsvis mange godkjennelser av salg/kjøp av mindre skogeiendommer blir avslått pga. for høy pris. Dette fører til stor frustrasjon da slike eiendomsoverdragelser ville ført til mer rasjonelle eiendommer.
I hvor stor grad ønsker statsråden å bidra til at kjøper og selger selv får bestemme prisen?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Priskontrollen skal ivareta flere formål. Den tar sikte på å legge til rette for å rekruttere aktive yrkesutøvere til næringen og til at eierskap til landbrukseiendommer gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning. Videre er det et mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket.
Jeg mener priskontrollen er et viktig virkemiddel og ønsker ikke å fjerne priskontrollen for kjøp av skogeiendommer. Likevel ser jeg behov for å vurdere nærmere retningslinjene for priskontroll. Skogsdrift binder kapital i lang tid, og i den grad det investeres i oppbygging av ny skog er det viktig at slike investeringer kan avspeiles i skogverdien. Priskontroll ved erverv av skog bør ta hensyn til dette, og til hvordan skogsdrift utøves i dag.
Norsk skogbruk omfatter mange små enheter. Jeg ser at dette gir driftsmessige utfordringer og at det i mange tilfeller kan være ønskelig å slå sammen mindre teiger. Regjeringen har som mål å få til en økt omsetning av eiendommer for bedre eiendoms- og bruksstrukturen. Endringen i jordlovens delingsbestemmelse som nå er på høring, er ett av grepene som kan bidra til en økt omsetning av tilleggsjord og tilleggsskog. Priskontrollen har også blitt lempet på for å øke utbudet av eiendommer, men da kun i de tilfeller hvor boligformålet er framtredende. Andre virkemidler er å fokusere på samarbeidsløsninger i skognæringen.
Jeg kan imidlertid ikke si meg enig i at ”forholdsvis mange” søknader om konsesjon blir avslått på grunn av for høy pris. Tall hentet fra Kostra viser at det ble behandlet i alt 2374 konsesjonssøknader i 2011. Av disse ble 62 avslått, altså 2,6 % av søknadene.
Hvor mange av disse som gjelder ubebygde skogeiendommer, vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvor mange som ble avslått på grunn av for høy pris. Tar en utgangspunkt i statistikk for omsetning i fritt salg fra 2009, var kun ca. 200 overdragelser av ubebygd eiendom omfattet av priskontroll. På denne bakgrunn kan jeg vanskelig se at det dreier seg om mange avslag.