Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:914 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 27.02.2013
Besvart: 07.03.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Jeg viser til mitt spørsmål i spørretimen 18. april 2012 og skriftlig spørsmål 15:29 (2012-2013)om kjøring for redningstjenesten i verneområder. Statsråden skriver i sitt svar at man legger opp til at man er ferdig med et nytt rundskriv løpet av høsten 2012.
Kan statsråden redegjøre for hvor saken står i dag?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: De nye retningslinjene for redningstjenestens motorferdsel i utmark og i verneområder ble sendt ut 31. januar i år. Retningslinjene er et resultat av et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Justisdepartementet og Røde Kors. Vi har hatt en tett og god dialog underveis i arbeidet, og er enige om at disse retningslinjene kan legges til grunn for redningstjenestens forberedende kjøring i verneområdene. Det som blir viktig fremover, er at retningslinjene følges opp i praksis ved behandling av nye søknader.
Gjennom retningslinjene har vi søkt å gi klare og praktiske retningslinjer innenfor gjeldende lover og forskrifter. Retningslinjene gir rom for nødvendig øving for redningstjenesten, samtidig som de sikrer at hensynet til naturmangfold, friluftsliv og naturopplevelser ivaretas.
Et viktig poeng etter de nye retningslinjene, er at forvaltningsmyndigheten, når den vurderer søknadene om dispensasjon, skal legge vekt på om kjøringen er del av en overordnet øvingsplan. Hvis planen er forankret på sentralt nivå i Røde Kors eller en annen større redningsorganisasjon og i tillegg er i samsvar med vurderingene til politiet, skal redningstjenesten normalt få dispensasjon til den kjøringen som det er søkt om. Vi har altså strammet inn rommet for bruk av skjønn i disse sakene. Det er likevel et vilkår for dispensasjon at kjøringen ikke vil stride mot formålet med vernevedtaket og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig.
Jeg håper og tror at de nye retningslinjene gir grunnlag for et godt videre samarbeid mellom forvaltningsmyndighetene i verneområdene og de frivillige redningsorganisasjonene. Jeg er opptatt av at vi får til en god praksis på dette området, og vil derfor følge nøye med på at retningslinjene blir fulgt opp.