Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:915 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 27.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har regjeringen til hensikt å regulere eller fjerne taket på nettolønnsordningen for norske sjøfolk på norske skip?

Begrunnelse

Nettolønnsordningen for norske sjøfolk på norske skip ble innført for igjen å gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige med sjøfolk fra andre nasjoner. Ordningen ble innført etter mange år med manglende rekruttering til maritime yrker og etter at mange sjøfolk hadde sett seg nødt til å finne seg annet arbeid.
Etter at ordningen ble innført har denne fungert bra, rekrutteringen er bedret og den maritime næringsklyngen er som følge av ordningen blitt styrket. Det er imidlertid fortsatt en del svakheter med ordningen. En av disse er taket på ordningen som har stått stille i mange år og dermed svekker ordningen.
Fremskrittspartiet har ved flere anledninger tatt til orde for å fjerne taket på ordningen men dette har regjeringspartiene satt en stopper for. Det er derfor svært gledelig at representanter for Arbeiderpartiet i ulike fora og media nå også uttaler at taket på nettolønnsordningen svekker denne og at det derfor må justeres eller fjernes.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter at den totale bevilgningen til nettolønnsordningen over statsbudsjettet hadde vist en meget sterk vekst, ble det i 2008 innført et tak på 198 000 kr per refusjonsberettiget sjømann for maksimum utbetaling av refusjon for skatt, arbeidsgiver- og trygdeavgift. Taket, som for 2012 tilsvarer en brutto årslønn på om lag 537 000 kr, ble innført både ut ifra budsjetthensyn og for å gi ordningen langsiktig stabilitet.
Bevilgningen til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, herunder nettolønnsordningen, er den største enkeltposten på Nærings- og handels- departementets budsjett. Vurdering av ordningens innretning inngår i departementets årlige arbeid med statsbudsjettet, der også hensynet til den samlede budsjettbalansen skal ivaretas.