Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:917 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 28.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justis- og beredskapsministeren sørge for at nødvendige virkemidler og eksisterende relevant lovverk blir tatt i bruk for å sette en stopper for den etter hvert omfattende flyktningespionasjen vi har i Norge?

Begrunnelse

Undertegnede har en rekke ganger satt fokus på den etterhvert omfattende flyktningespionasjen vi har i Norge, gjennom skriftlige spørsmål til de to siste justisministre. Det vises også bl.a. til oppslag i Aftenposten 30. januar i år samt opplysninger fra en avhoppet iransk diplomat om denne omfattende ulovlige virksomheten.
I svarene vises det til Wien-konvensjonens regler for diplomaters virksomhet og diplomatisk immunitet som en årsak til at lite og ingenting kan gjøres. Det vises også til at utlendinger som gjør seg skyldig i flyktningespionasje og som ikke har diplomatisk immunitet, blir "vurdert" utvist etter utlendingslovens regler. Forøvrig vises det til politi og påtalemyndighetenes ansvar for etterforskning og iretteføring.
Det er imidlertid svært lite som tyder på at nødvendige virkemidler eller eksisterende lovverk er tatt i bruk for å hindre den utviklingen vi nå ser. Det er grunn til å gjøre oppmerksom på at det også innen Wien-konvensjonens bestemmelser åpnes for utvisning dersom diplomaters aktivitet ikke er forenlig med vedkommedes offisielle oppdrag i landet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil vise til at jeg tidligere en rekke ganger har besvart spørsmål fra representanten Vaksdal knyttet til regjeringens håndtering av problemet med flyktningespionasje. Jeg viser til spørsmål nr. 1166 (2010-2011), spørsmål nr. 1427 (2010-2011, spørsmål nr. 1453 (2011-2012) og mitt siste svar av 12. februar 2013, spørsmål nr. 766.
Jeg vil igjen vise til at regjeringen tar problemet med flyktningespionasje på det største alvor, og til hva jeg har uttalt om dette i tidligere svar til samme tema. Imidlertid finner jeg grunn til å kommentere den siste del av representantens begrunnelse for sitt spørsmål, hvor han gjør meg kjent med at det også innen Wien-konvensjonens bestemmelser åpnes for utvisning dersom diplomaters aktivitet ikke er forenlig med vedkommendes offisielle oppdrag i landet.
På generelt grunnlag er det slik at dersom en diplomats virksomhet i Norge anses som uønsket eller i strid med Wien-konvensjonens bestemmelser, spenner våre virkemidler seg fra å gi en advarsel til stedlig ambassadør til å erklære vedkommende diplomat som uønsket i Norge. En eventuell reaksjon skjer etter grundige overveielser mellom Utenriksdepartementet, mitt departement og etter faglig innspill fra PST. I slike vurderinger inngår også regelmessig utenriks- og sikkerhetspolitiske vurderinger. Dersom Norge erklærer en diplomat som uønsket, er det påregnelig at samme reaksjon skjer overfor en norsk diplomat i angjeldende land.