Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:919 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 28.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Regjeringen forsvarer at man kan drive "formueomplassering" (egenkapital i statlige selskaper, aksjekjøp etc.) utenfor handlingsregelen dersom det gir "avkastning bedre enn alternativet."
Hvor mange "formueomplasseringer" er gjennomført hvor forutsetningen om avkastning ikke er innfridd per i dag, og er det bevilget tapsavsetninger i statsbudsjettet på disse "omplasseringene", slik man gjør ved bevilgning av penger til såkornfond og lignende?

Begrunnelse

I Nationen 21.04.12 skriver statssekretær i Finansdepartementet, Roger Schjerva at:

"Egenkapitalinnskudd i statsforetak er ikke en utgift, men en omplassering av statens formue. Så lenge slike omplasseringer gir minst samme avkastning som alternativene, medfører de ikke noen økte utgifter (eller reduserte inntekter) på statsbudsjettet. Det er derfor ikke rimelig å se på dette som bruk av oljeinntekter. Aktivitet i selskaper som mottar kapitalinnskudd fra staten som eier kan selvfølgelig påvirke norsk økonomi."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Formuesomplasseringer og finanstransaksjoner føres ”under streken” i statsbudsjettet og statsregnskapet, samtidig som de aktiveres i statens kapitalregnskap/statens balanse.
I statsregnskapet føres kun transaksjoner. Urealiserte kursgevinster og -tap motsvares ikke av en transaksjon og føres derfor ikke i statsregnskapet. Eventuelle realiserte gevinster og tap vil framgå som endringer i kapitalregnskapet.
I statsregnskapet for 2011 (Meld. St. 3 (2011–2012) Statsrekneskapen 2011) framkommer endringer i statens egenkapital i tabell 4.1. Vesentlige endringer i egenkapitalen omtales i noter.
For enkelte ordninger, slik som for såkornfondene, kan det likevel ut fra formålet være etablert en praksis med budsjettering av tapsavsetninger.
Nærings- og handelsdepartementet publiserer årlig Statens eierberetning. Her framgår verdien av statens eierandeler.
Det gis i tillegg informasjon om lånetransaksjoner i de enkelte departementenes budsjettproposisjoner.