Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:921 (2012-2013)
Innlevert: 28.02.2013
Sendt: 28.02.2013
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 11.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): En ordning for tilskudd til dekning av driftsutgifter for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag ble innført fra 2009 med varighet frem til 2015. Formålet er å sikre en stabil og forutsigbar finansiering av utdanninger som er viktig for å innfri samhandlingsreformen. Forvaltning av tilskuddet til fagskolene ble overført til fylkeskommunene fra 2010. Flere fylker varsler nå at grunnet usikker finansiering så vil de ikke opprette 2 årlig helseutdanning fra høsten 2014.
Vil statsråden sørge for en forutsigbar finansiering snarest?

Begrunnelse

Den tilskuddsordningen som nå er for fagskoleutdanning innen helsefag skal bidra til å nå målsettingene i Omsorgsplan 2015 og
Kompetanseløftet 2015, jf. St.meld. nr. 1 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. I meldingen vises det til at det forventede store underskuddet av helsefagarbeidere i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2025 vil kreve at andre yrkesgrupper i framtiden fyller noen av funksjonene som helsefagarbeidere og ufaglærte fyller i dag. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med at Samhandlingsreformen vil føre til økte kompetansebehov i kommunene. For å innfri intensjonen i Samhandlingsreformen så er finansiering av fagskoleutdanningen svært viktig.
Det en er blitt forespeilet er at ordningen kun skal gjelde for en begrenset tidsperiode (2015).
Jeg er gjort kjent med at fylkeskommuner vurderer å begrense oppstarten av nye fag innen helse og sosial fra 2014 fordi de ikke vil forplikte seg utover den perioden midlene er øremerket. For fagskolene innen helse og sosial gir dette det motsatte av en stabil og forutsigbar finansiering.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er i likhet med representanten opptatt av å sikre gode videreutdanningstilbud for ansatte i omsorgstjenesten. Tilskuddet til fagskoler inngår i Omsorgsplan 2015. I Omsorgsplan 2015 er det slått fast at fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag er et viktig virkemiddel for å møte personellutfordringene innenfor den kommunale omsorgssektoren. Tilskuddet sikrer både at fagskoleutdanningene innenfor helse- og sosialfag får en stabil og forutsigbar finansiering, at helse- og sosialpersonell med videregående opplæring får et videreutdanningstilbud og en alternativ karrierevei, og bidrar til å heve kompetansen innenfor sentrale fagområder i omsorgssektoren.
I forbindelse med forvaltningsreformen ble drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene overført til fylkeskommunene i 2010, og Kunnskapsdepartementets tilskudd til fagskoleutdanninger ble innlemmet i inntektssystemet. Samtidig ble Helse- og omsorgsdepartementets tilskudd til fagskoleutdanninger innenfor helse- og sosialfag øremerket i en avgrenset periode etter overføring av ansvaret for fagskoleutdanning til fylkeskommunene, og tidspunkt for innlemming av midlene skulle ses i sammenheng med Omsorgsplan 2015 (Ot.prp. nr. 10 (2008-2009)).
Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2012, viste et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen til sine merknader i Innst. S 16 (2010–2011), jf. Prop. 1 S (2010–2011), og ba regjeringen komme tilbake med en vurdering av videre finansiering av fagskolene i kommuneproposisjonen for 2013.
Av kommuneproposisjonen for 2013 fremgår det at forvaltningsreformen har virket såpass kort at det var for tidlig å fastslå om styrker og svakheter ved ordningen er av varig karakter (Prop 110 S (2011 2012)). I lys av at tidspunkt for innlemming av midlene til helse- og sosialfagskolene skulle ses i sammenheng med Omsorgsplan 2015, fremsto 2016 som et naturlig tidspunkt for en mulig omlegging av finansieringen av fagskolene. Det fremgår videre at vi vil høste erfaringer og innhente ny kunnskap frem mot kommuneproposisjonen for 2016.
Opplysningen om at flere fylkeskommuner nå varsler at de ikke vil tilby nye studenter fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag fra høsten 2014 er ny for meg. En evt. innlemming av fagskoletilskuddet i rammen til fylkeskommunene fra 2016 innebærer at fylkeskommunene fortsatt vil ha midler til å finansiere fagskoleutdanninger innenfor helse- og sosialfag. Jeg vil imidlertid be Helsedirektoratet om en redegjørelse for situasjonen.