Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:923 (2012-2013)
Innlevert: 28.02.2013
Sendt: 28.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Også i år rapporteres det om et betydelig antall togpåkjørsler av rein og elg. Dyretragediene har vært og er meget omfattende. Særlig er dette merkbart på Nordlandsbanen. Det tar lang tid å reise viltgjerder. Ny teknologi kan se ut til å bli løsningen, bl.a. utvikling av en pilotvogn som kan vise seg å bli en effektiv og rimelig løsning for å hindre dyrepåkjørsler.
Vil statsråden ta initiativ som kan bidra til å redusere dyrepåkjørslene, og vil hun støtte utvikling av ny teknologi som bl.a. pilotvogn for å avbøte problemene?

Begrunnelse

Det viser seg at det tar lang tid å reise viltgjerder. Disse ser heller ikke ut til å løse problemene med dyrepåkjørsler på jernbanen. I tillegg er reising av viltgjerder svært kostbart.
Et raskt kostnadsoverslag viser at et viltgjerde som dekker HALVE Nordlandsbanen vil ha en kostnad på rundt kr. 650 mill. Da er ikke vedlikehold, topografi, prisøkning og gjennomførbarhet tatt med i beregningen. Det samme gjelder forholdet om gjerde i det hele tatt virker etter store nedbørsmengder, noe som ikke er uvanlig på fjelloverganger og i områdene de fleste tragedier oppstår.
Det utspiller seg ekstreme dyretragedier foran toget som koster samfunnet store summer hvert år. I tillegg kommer den psykiske påkjenningen til togpersonal og kommunens fallviltgruppe.
Dette problemet ser nå ut til bare å kunne løses ved innovativ utvikling.
Pilotvogn er ei høgteknologisk selvstendig vogn som kan hindre alle typer viltpåkjørsler, og kan hindre at tog kjører inn i ras eller andre tog.
En pilotvogn vil kunne hindre dyretragedier på jernbanen som koster samfunnet enorme summer hvert år.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Påkjørsel av dyr med tog har mange uønskede konsekvenser både for dyrevelferd, trafikkavvikling, sikkerhet og arbeidsmiljø for personell på jernbanen. Påkjørsler av tamrein og husdyr medfører i tillegg tap for eierne av dyrene. Arbeid for å forebygge dyrepåkjørsler på jernbanen er derfor svært viktig.
Jernbaneverket utarbeidet i 2011 handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog. En viktig konklusjon i handlingsplanen er at det er behov for samarbeid mellom alle aktører for å kunne oppnå mål om reduksjon i antall påkjørte dyr. Jernbaneverket ønsker samarbeid med lokale myndigheter og aktører langs jernbanen for å forebygge dyrepåkjørsler. Handlingsplanen inneholder en gjennomgang av hvilke tiltak som er mest aktuelle for hhv. artene elg, reinsdyr og sau.
For elg har vegetasjonsrydding best dokumentert effekt. Jernbaneverket har brukt dette virkemiddelet i flere år allerede, og det er aktuelt som hovedtiltak mot elgpåkjørsler også fremover. Forskning viser at når tiltaket er gjennomført med god behandling av etterveksten, kan antall påkjørsler reduseres med 50 - 60 %.
Jernbaneverket har i samråd med Samferdselsdepartementet kommet frem til at det er hensiktsmessig at revidert handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog blir gjeldende for første periode av Jernbaneverkets kommende Handlingsprogram 2014 – 2017 som etter planen legges frem høsten 2013. Revidert handlingsplan mot dyrepåkjørsler vil supplere handlingsprogrammet og gjelde for den samme perioden, noe som vil kunne styrke dette viktige arbeidet.
Jernbaneverket opplyser at etaten har fått flere henvendelser fra aktører som ønsker å presentere alternative tiltak mot dyrepåkjørsler. Etaten er positiv til ulike forslag til tiltak for å redusere omfanget av dyrepåkjørsler, og aktører med forslag til løsninger inviteres til nærmere presentasjon av disse. Jernbaneverket vil derfor fortsette å vurdere forslag til tiltak, og holde seg oppdatert på aktuelle løsninger i samarbeid med fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt.
Jernbaneverket har i flere runder vurdert de teknologiske aspektene knyttet til bruk av pilotvogn, men denne løsningen har ikke blitt ansett som en realistisk metode for effektiv overvåking av spor foran tog, og Jernbaneverket anbefaler derfor ikke å gå videre med denne løsningen. Etaten er likevel åpen for å vurdere konkrete nye teknologiske løsninger dersom disse ikke har blitt presentert.
Jeg er tilfreds med at foreløpige tall for 2013 viser en nedgang av påkjørte dyr i januar og februar sammenliknet med 2012. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er et resultat av tiltak som Jernbaneverket og andre aktører har gjennomført. Det er i statsbudsjettet for 2013 satt av 13 mill. kr til tiltak mot dyrepåkjørsler, og Jernbaneverket må fortsette dette arbeidet i samarbeid med andre aktører, og ved gjennomføring av kjente tiltak og vurdering av nye løsninger.