Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:925 (2012-2013)
Innlevert: 28.02.2013
Sendt: 28.02.2013
Besvart: 07.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Avisa Sunnhordland skreiv mandag 25/2 om ei dame som i to år har levd med betydelige smerter og som i dag er lam i store delar av kroppen utan at ein har klart å stille ein diagnose. I tillegg til den belastninga uvissa og sjukdomen medfører blir det ikkje betre av at ho opplever å være ein kasteball mellom ulike instansar i helsevesenet.
Meiner statsråden at dette er akseptabelt, eller vil statsråden snarast ta initiativ og sikre at det blir betre oppfølgning og koordinering av sjukdomstilfeller som dette?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg kjenner ikke til denne konkrete pasienten, men det er ikke tvil om at vedkommende, slik det beskrives av representanten er i en vanskelig situasjon. Alle pasienter har krav på forsvarlig utredning og behandling for sine plager. Kravet om forsvarlighet vil i noen tilfeller innebære at flere medisinske spesialiteter må inkluderes både i utredning og behandling. Pasienter har rett til fornyet vurdering (”second opinion”) i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra fastlegen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3. Retten til fornyet vurdering av helsetilstanden gjelder også i kommunehelsetjenesten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c. Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig koordineringsrolle for egne pasienter og skal samarbeide med andre tjenesteytere, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene § 19.
Dersom pasienten ikke opplever å få sine rettigheter til spesialisthelsetjenester oppfylt, kan vedkommende, etter å ha tatt saken opp med sykehuset det gjelder, klage til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.