Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:928 (2012-2013)
Innlevert: 01.03.2013
Sendt: 01.03.2013
Besvart: 06.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Overgangsperioden for avvikling av særreglene for eldre dagpengemottakere er nå avsluttet. De fleste som har var omfattet av den opphevede overgangsordningen er nå en del av langtidsgarantien, som skal sikre tilbud om arbeid eller arbeidsrettede tiltak. Dessverre finnes det noen som ikke innbefattes i denne ordningen og som trenger et forsvarlig tilbud.
Hvilket tilbud utenom sosialhjelp sikrer statsråden at disse menneskene får fra Nav, og hvordan sikres en lik behandling av tilfellene?

Begrunnelse

Ifølge regelverket kan dagpenger gis i inntil to år. Tidligere forelå det unntak for eldre personer over 64 år som medførte i praksis at de kunne få dagpenger i inntil fem år. Særreglene for dagpengemottakere over 64 år ble avviklet med virkning fra 1. januar 2011, men ble erstattet av særregler i en overgangsperiode som varte frem til 1. juli 2012.
Bakgrunnen for overgangsordningen var å sikre dagpengemottakerne forutsigbarhet i ytelsen. Når særreglene nå er helt avviklet, innebærer det at det gjelder samme regler om dagpengeperiodens varighet for alle dagpengemottakere.
Ifølge tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet pr. mars 2012 hadde nærmere 70 prosent av de som var omfattet av overgangsordningen rett til uttak av full alderspensjon, eller gradert alderspensjon. De aller fleste som var omfattet av overgangsordningen, får nå enten alderspensjon eller har funnet seg arbeid.
Dessverre er det noen mennesker som ikke har arbeid, som får utbetalt alderspensjon eller er omfattet av langtidsledighetsgarantien. Det medfører at de ikke sikres ytelser til livsopphold. Tidligere statsråd Bjurstrøm har lovet menneskene det gjelder et tilbud uten at det spesifisert hva det innebærer.
Forutsigbarhet er viktig for denne gruppen mennesker, og tilbudet som gis må være forsvarlig slik at de har mulighet til å betale sine forpliktelser innenfor en rimelighetens grense.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Personer som kvalifiserer til dagpenger, kan i dag motta ytelsen i maksimalt to år. Tidligere var det et unntak som innebar at eldre over 64 år i praksis kunne motta dagpenger i inntil fem år. Dette unntaket var begrunnet i at personer som ble ledige kunne møte større utfordringer enn andre i forbindelse med å finne nytt arbeid. De fikk derfor mulighet til å motta dagpenger fram til fylte 67 år og retten til pensjon inntrådte.
De siste årene har det vært en positiv utvikling blant eldre arbeidstakere. Sysselsettingsandelen blant eldre har økt over tid, også under finansuroen. Trenden går i retning av bedret helse og økt forventet levealder. Regjeringen har innført et nytt, fleksibelt pensjonssystem hvor det er nødvendig å arbeide lengre for å sikre bærekraft, samtidig som pensjon kan tas ut før 67 års alder.
Særreglene for dagpengemottakere over 64 år ble avviklet med virkning fra 1. januar 2011. Personer som pr. 1. januar 2011 hadde fylt 63 år og mottok dagpenger, kunne likevel motta dagpenger etter særreglene i en overgangsperiode fram til 1. januar 2012, for å få tid til å innrette seg etter endringen. Denne perioden ble ved behandlingen av statsbudsjettet for 2012 utvidet til 1. juli 2012.
Rapportering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at de fleste eldre som ikke lenger hadde rett til dagpenger etter opphør av særreglene, var omfattet av langtidsledighetsgarantien. Garantien skal sikre tilbud om arbeid eller arbeidsrettet tiltak. Før overgangsordningen opphørte understreket Arbeidsdepartementet overfor Arbeids- og velferdsetaten at alle som hadde mottatt dagpenger etter særreglene skulle sikres et tilbud fra etaten innen opphør av overgangsordningen, også de som ikke falt inn under definisjonen i langtidsledighetsgarantien.
Særreglene er nå avviklet, og overgangsordningen gikk ut 1. juli 2012. For å opprettholde fokus på eldre som på grunn av avvikling av særreglene i dag mottar dagpenger med samme maksimale varighet som andre, påpeker departementet i tildelingsbrevet for 2013 til Arbeids- og velferdsetaten at eldre personer som er tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten fortsatt skal få hensiktsmessig oppfølging av etaten, tilbud om tiltak eller arbeid. Dette gjelder uavhengig av om de kommer innenfor eller utenfor gjeldende garantier.