Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:929 (2012-2013)
Innlevert: 01.03.2013
Sendt: 01.03.2013
Besvart: 08.03.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Spesialskoler som Briskeby fyller en viktig rolle i opplæringen for elever med alvorlige funksjonshemminger, i dette tilfelle hørselsskader. Ved behandlingen av St. meld. 18 (2010-2011) om spesialundervisningen foreslo regjeringen ny finansieringsform for spesialskolene, og Stortinget forutsatte den gang at dette ikke skulle påvirke skolenes drift negativt.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre driften ved Briskeby, og andre spesialskoler, slik at elever som trenger et høyt spesialisert skoletilbud kan få dette?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I forbindelse med arbeidet med Meld. St. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap hadde departementet en nær og god dialog med Briskeby og Signo. Målet var å sikre videre drift av to gode skoler som er viktige supplement til den offentlige skolen når det gjelder opplæring til hørselshemmede elever (Briskeby) og døvblinde og døve elever med tilleggsfunksjonshemminger (Signo). For å sikre en god lovforankring av skoledriften og god rettssikkerhet for elevene, ble skolene og departementet enige om at skolene skulle søke godkjenning etter privatskoleloven.
Departementet pekte i meldingen på at opplæringen ved Briskeby og Signo er kostnadskrevende. For å opprettholde driftsmidler til skoledrift på om lag samme nivå som tidligere, tok derfor departementet sikte på å gi ekstra tilskudd til skolene utover det de har rett på etter privatskoleloven. I Innst. 405 S (2010–2011) sluttet Kirke- utdannings- og forskningskomiteen seg til departementets forslag og understreket at det var viktig å sikre økonomisk forutsigbarhet for opplæringstilbudene ved de to privateide sentrene.
Regjeringen har fulgt opp dette i de påfølgende budsjettene. Skolene fikk tidligere sin finansiering over kap. 230, post 01 på statsbudsjettet. I 2012 ble skolene godkjent etter privatskoleloven, og har drevet på dette grunnlaget siden høsten 2012. Skolene får nå tilskudd i henhold til privatskoleloven over kap. 228, post 75. I tillegg får skolene tilskudd over kap. 227, post 74. Det ekstra tilskuddet skal dekke differansen mellom det tilskuddet skolene fikk under gammel ordning og det skolene har lovmessig krav på etter privatskoleloven. De samlede midlene til skolene over kap. 228 og kap. 227 skal derfor utgjøre et tilskudd på samme nivå som skolene fikk under kap. 230, post 01, inkludert lønns- og prisjustering. I tillegg er det lagt inn ekstra midler som skal dekke nye kostnader til arbeidsgiverandel til Statens pensjonskasse som følge av at skolene gikk over til privatskoleloven. Både tilskuddet over kap. 228 og kap. 227 blir prisjustert årlig.
Departementet opplever å ha en god og løpende dialog med Briskeby og Signo. I nevnte stortingsmelding legger Regjeringen opp til mange tiltak som skal forbedre tilbudet til barn, unge og voksne med særskilte behov. Tilbudet til hørselshemmede elever er en viktig del av dette. Blant annet skal Statped bygge kompetanse i alle regioner på opplæring til hørselshemmede som ikke bruker tegnspråk. Det er særlig viktig å styrke tilbudet som gis ved fylkeskommunale knutepunktskoler som er spesielt tilrettelagt for hørselshemmede elever. Briskeby kompetansesenter er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Tilsvarende er Signo en viktig samarbeidspartner når det gjelder å styrke kompetansen på døvblinde og døve med store tilleggsvansker.
Gjennom en fortsatt god dialog mellom skolene og departementet vil vi også for framtiden legge til rette for at Signo og Briskeby skal kunne fortsette å gi god opplæring til elever som har behov for deres spesialiserte skoletilbud, i tråd med avtalen om at statlig tilskudd skal være på nivå med det skolene fikk etter gammel ordning.