Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:933 (2012-2013)
Innlevert: 04.03.2013
Sendt: 04.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Kan statsråden fremlegge en oversikt over hvor mange utdanningsskadelidende samer og kvener som er blitt tilkjent billighetserstatning eller rettferdsvederlag som følge av den hardhendte fornorskingspolitikken og mangel på skolegang som følge av Den andre verdenskrig?

Begrunnelse

I de siste to tiårene av 1900-tallet kom det flere søknader om billighetserstatning fra utdanningsskadelidende samer og kvener på grunn av manglende skolegang som følge av Den andre verdenskrig og fornorskingsprosessen. Flere fikk veldig lite skolegang, noen var effektivt sett analfabeter og fikk heller ingen opplæring i sitt eget morsmål.
Disse søknadene ble stort sett alle sammen avslått, da man fra offisielt hold ikke så på bakgrunnsfaktorene som relevante for å tilkjenne billighetserstatning.
Man har siden erkjent at det var flere personer i denne gruppen som hadde blitt utsatt for både urimelig behandling og som hadde lidd som følge av både krig og fornorskingspolitikk, og man innrettet en egen rettferdsvederlagsordning på 2000-tallet, og som er underlagt Statens sivilrettsforvaltning.
Det spørreren søker å få svar på er hvor mange søknader om billighetserstatning som følge av de i oven nevnte faktorer som er innkommet gjennom årenes løp, og hvor mange søknader som er innkommet vedrørende rettferdsvederlag og som er blitt innvilget fordelt på både samer og kvener.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo:

Svaret med tabell i pdf-format