Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:934 (2012-2013)
Innlevert: 04.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 11.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til avisa Nye Troms torsdag 28. februar, samt lørdag 2. mars 2013 der det fremkommer at Forsvarets studiesenter har planer om å gå ut av Næringshagen i Målselv og etablere seg i nye lokaler.
Hva er årsaken til at statsråden ønsker et kraftig avvik fra dagens politikk angående Forsvarets studiesenter, og er dette i tråd med Stortingets intensjon på dette området?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarets behov for arealer skal så langt det er praktisk mulig dekkes gjennom eid bygningsmasse. Forsvarets studiesenter i Målselv ble opprettet som et prosjekt i 1989 og etablert permanent i 1994. Forsvarets studiesenter har leid lokaler i Næringshagen i Målselv siden 2004, og Forsvaret har sagt opp leieavtalen med virkning fra 1. mars 2014.
Forsvarets behov og økonomi må ligge til grunn for valg av lokaler for Forsvarets studiesenter. Oppsigelsen av leieavtalen har sin bakgrunn i Forsvarets ønske om å redusere driftsutgiftene innenfor eiendom, bygg og anlegg. Forsvarets høgskole opplyser at studietilbudet for Forsvarets ansatte ikke vil bli forringet ved å flytte senteret ut av Næringshagen. Forsvaret disponerer egnede eide lokaler for Forsvarets studiesenter i Indre Troms. På denne måten kan det gode utdanningstilbudet til personellet opprettholdes, samtidig som økonomiske midler frigjøres til prioriterte formål slik disse er beskrevet i langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget behandlet 14. juni 2012.