Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:935 (2012-2013)
Innlevert: 04.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 11.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med Forsvarssjefens arbeid med å tilpasse spesialstyrkenes ressurser for å kunne imøtekomme behov innen justissektoren har det fremkommet at Forsvarssjefen i utgangspunktet ønsker å legge ned MJK slik den er i dag.
Er statsråden på linje med Forsvarssjefens vurderinger av behovet for endringer i spesialstyrkeorganisasjonene?

Begrunnelse

I iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013-2016, står det i punkt 4.4.4 Tiltak/organisasjonsutvikling følgende:

"For perioden er det ikke lagt til grunn større endringer av spesialstyrkestrukturen. Spesialstyrkens basestruktur skal videreføres."

Videre står det at:

"FSK/HJK skal videreføre sin aktivitet i Rena leir, samt på Vealøs i Horten."

Om MJK står følgende:

" MJK videreføres på Haakonsvern orlogsstasjon og med en enhet for styrkeproduksjon, trening og øving av maritime spesialstyrker på Ramsund."

Om spesialstyrkenes videreutvikling står dette:

" For å bidra til regjeringens krav om å styrke Forsvarets rolle innenfor samfunnssikkerhet, skal spesialstyrkene i perioden videreutvikle sin evne til å støtte justissektoren. Dette innebærer en helhetlig gjennomgang av spesialstyrkenes kapabiliteter og organisering med tilliggende fellesoperative støtteressurser. Resultatet av dette arbeidet vil kunne medføre endringer av spesialstyrkestrukturen, i tillegg til organisatoriske, beredskaps- og kapasitetsmessige justeringer av fellesoperative støtteressurser."

Under punkt 4.6.2 (Sjøforsvaret) operativ struktur, er det under operativ evne oppført evne til å gjennomføre spesialoperasjoner. Strukturelement er MJK. Slik jeg tolker dette, er det ingen signaler om at det fra regjeringens har vært noen intensjon om å slå sammen FSK/HJK og MJK, slik forsvarssjefen ser ut til å ha handlet ut fra.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Spesialstyrker er en viktig og strategisk ressurs for norske myndigheter. Over tid har Forsvaret utviklet spesialstyrker av meget høy kvalitet, med svært relevante og etterspurte kapasiteter.
Behovet for en videre utvikling av spesialstyrkene er omtalt i flere tidligere Stortingsdokumenter: St.prp. nr. 48 (2007-2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier, Prop. 73 S(2011-2012) Et forsvar for vår tid og senest i Prop. 1 S (2012-2013). Det fremgår av budsjettproposisjonen at Forsvarsdepartementet (FD) har gitt forsvarssjefen (FSJ) i oppdrag å vurdere fremtidig beredskap og tiltak i spesialstyrkene for å sikre best mulig operativ effekt. FSJs fagmilitære anbefaling ble overlevert FD 1. februar 2013. Saken er nå til behandling i departementet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om saken.
FD driver kontinuerlig langtidsplanlegging i tråd med den praksis som ble beskrevet i St.prp. nr. 48 (2007-2008). Dette åpner for en økt fleksibilitet i planarbeidet. Omfang, innretning og hyppighet av de plan- og beslutningsdokumenter som presenteres for Stortinget kan nå i større grad tilpasses behovet for endring. Enkeltsaker og justeringer kan legges frem uten å måtte vente på en ny langtidsplan for sektoren. Det ligger også i FSJs instruks til enhver tid å vurdere den videre utviklingen av Forsvaret.
Utviklingen av spesialstyrkene inngår i likhet med andre områder i det kontinuerlige planarbeidet. Prosessen er ikke ferdigstilt og hensikten med arbeidet har hele tiden vært å styrke kapasiteten til spesialstyrkene. I FSJs anbefaling har han vurdert både beredskapsmessige og organisasjonsmessige tiltak, med tanke på å få en best mulig utnyttelse av spesialstyrkene.
Regjeringen legger stor vekt på å opprettholde den høye kvaliteten på norske spesialstyrker, slik at de fortsatt skal kunne løse komplekse og krevende oppdrag for Norge. Dette omfatter både evnen til å løse militære oppdrag og kontraterror-bistand til politiet, og er helt sentralt i min vurdering av en fremtidig videreutvikling av spesialstyrkene.