Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:936 (2012-2013)
Innlevert: 04.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 11.03.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å unngå misbruk av skattebetalernes penger ifm. ymse kulturprosjekter for fremtiden?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller er kjent med de omfattende utfordringene ved Rock City i Namsos, og viser til at saken har fått vesentlig dekning bl.a. i riksdekkende media. Spørsmålsstiller er kritisk til at styret og eier ikke har varslet fra om brudd på lover, og mener lovbrudd knyttet til bruk av skattebetalernes penger burde vært gjenstand for etterforskning. Rapporten om Rock City fra PwC viser omfattende lovbrudd på flere områder, og at det dreier seg om brudd både med hensyn til økonomi (bl.a. lov om offentlige anskaffelser) og mennesker (arbeidsmiljøloven).
I tillegg mener spørsmålsstiller det bl.a. bør stilles spørsmål ved Namsos kommunes omgang med skattebetalernes penger, og da særlig med hensyn til de garantiene som er gjort for lån og husleie. Det er også brakt på det rene at habilitet og skikkelig saksbehandling ikke har vært ivaretatt på en redelig måte, og i sum mener spørsmålsstiller at man her står overfor en såpass lang rekke lovbrudd og uregelmessigheter at det er helt nødvendig å stille spørsmål ved hvorvidt statsråden har kontroll med hvordan skattebetalernes midler blir forvaltet.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Jeg mener at Kulturdepartementets rammeverk for tilskuddsforvaltning sikrer at tilskuddsbevilgningene forvaltes på en god måte.
Som bakgrunn for spørsmålet viser representanten til forhold som redegjort for i revisjonsfirmaet PwC’s rapport om Rock City Namsos AS, utarbeidet på oppdrag av styret i Rock City Namsos AS.
Departementet gir et driftstilskudd til Rock City Namsos AS og vil følge opp og kontrollere bruken av dette tilskuddet. Kommunal saksbehandling og tilskuddsforvaltning faller utenfor Kulturdepartementets ansvarsområde.
I rapporten fra PwC står blant annet at det statlige driftstilskuddet for 2013 fra Kulturdepartementet er utbetalt i sin helhet ved årets begynnelse. Dette er ikke riktig. Som det fremgår av tilskuddsbrevet for 2013, får Rock City kvartalsvise tilskudd hvorav kun første kvartalstilskudd på kr 1.459.750 er utbetalt.
Kulturdepartementet vil ikke utbetale ytterligere tilskudd til Rock City før det er klartgjort om det er grunnlag for videre drift. Videre har departementet anmodet Rock City om skriftlig dokumentasjon innen 20. mars 2013 på at tidligere års statstilskudd er nyttet i henhold til forutsetningene i tilskuddsbrev. Samtidig skal Rock City bekrefte og redegjøre for hvordan selskapet vil følge opp de føringene som er lagt i tilskuddsbrevet for 2013.
I brev av 13. april 2012 til Stortinget/kontroll- og konstitusjonskomiteen er det redegjort for departementets samlede rammeverk for styring, kontroll og oppfølging av tilskuddsforvaltningen.
Tilskuddsforvaltningen i Kulturdepartementet er innrettet innenfor tre styringsnivåer med ulik grad av styringsintensitet. Dette er det redegjort for i Prop. 1 S (2010–2011) pkt. 6, og Prop. 1 S (2011-2012), begge steder side 27-29. Her framgår det blant annet at intensiteten på kontroll og oppfølging av det enkelte tilskudd vil variere ut fra risikovurderinger. I dette aktuelle tilfellet tilsier det en tett oppfølging og kontroll fra departementets side når det gjelder bruken av det statlige tilskuddet til Rock City.