Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:938 (2012-2013)
Innlevert: 05.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 12.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Hvordan vurderer statsråden konsekvensene for den norske F-35-anskaffelsen av de varslede kuttene i det amerikanske forsvarsbudsjettet og en eventuell reduksjon i US Air Force (USAFs) anskaffelse av F-35A fra 19 til 14 fly i inneværende budsjettår?

Begrunnelse

Amerikanske nyhetskilder melder fra en høring 28. februar i House Armed Services Tactical Air and Land Subcommittee i den amerikanske kongressen at generalløytnant Charles Davies, som er USAs "military deputy for acquisition", skal ha uttalt at budsjettkutt (såkalt "sequestration") vil nødvendiggjøre en reduksjon i USAFs anskaffelse av F-35A fra 19 til 14 fly i inneværende budsjettår. Reduksjonen vil ifølge Davies ha konsekvenser for enhetskostnad og ytterligere følgekostnader i form av forsinkelser og ytterligere reduksjoner i antallet fly som USAF kan anskaffe i budsjettåret 2014.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. mars 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide om hvordan statsråden vurderer konsekvensene for den norske F-35-anskaffelsen av de varslede kuttene i det amerikanske forsvarsbudsjettet og en eventuell reduksjon i US Air Force (USAFs) anskaffelse av F-35A fra 19 til 14 fly i inneværende budsjettår.
De aktuelle budsjettkuttene i USA for den neste tiårsperioden (kjent som «sequestration») er automatiske kutt som på grunn av manglende budsjettenighet i USA, trådte i kraft 1. mars 2013. De automatiske budsjettkuttene har i utgangspunktet konsekvenser for hele den amerikanske statsadministrasjonen og innebærer flate kutt på ca. 10 % på alle budsjettposter for forsvarssektoren, herunder også for F-35-programmet.
I tillegg kom amerikanske myndigheter i høst ikke til enighet om et budsjett for inneværende budsjettår. Som følge av dette ble det vedtatt en såkalt Continuing Resolution som videreførte 2012-budsjettet frem til 27. mars 2013. Uten en ny avtale i Kongressen vil den amerikanske statsadministrasjonen måtte stenge etter denne dato. Onsdag 6. mars ble det fremmet et forslag i Kongressen som innebærer at forsvarssektoren får bevilgninger til å holde avdelingene i virksomhet ut inneværende budsjettår (t.o.m. september 2013). Avhengig av forslagets endelige innretning kan dette gi mulighet for omprioriteringer mellom budsjettposter og dermed mulighet for å skjerme prioritert virksomhet. Presidenten har varslet at han ikke kommer til å benytte sin vetorett mot forslaget, og forslaget forventes fremlagt for avstemming i Kongressen i løpet av inneværende uke. Hvis forslaget godkjennes, vil det amerikanske forsvaret kunne videreføre sin aktivitet på et tilsvarende nivå som i dag, ut budsjettåret 2013.
Forsvarsdepartementet (FD) anser at de eksakte konsekvensene av de langsiktige amerikanske budsjettkuttene (sequestration) er vanskelige å forutse, da det så langt ikke er avklart hvordan kuttene skal gjennomføres. Basert på foreliggende informasjon ser det ut til at kuttene på kort sikt er planlagt dekket inn blant annet gjennom permitteringer av de ansatte en dag i uken, strenge restriksjoner på reisevirksomhet og redusert operativ aktivitet. I tillegg forventes justeringer av anskaffelsesporteføljen, herunder av anskaffelsesplanen for F-35. Signalene fra sentrale amerikanske aktører er at antallet fly USA kontraherer i 2013 kan bli redusert med anslagsvis 2 - 5 fly. Det kan ikke utelukkes at et slikt kutt kan øke kostnadene noe for de flyene Norge får levert i 2015, men vi har ikke grunn til å tro at det vil påvirke totalprisen på anskaffelsen, da USA så langt ikke planlegger å redusere det totale antall fly de vil anskaffe. Uansett er det tatt høyde for en noe høyere pris på de flyene Norge mottar i 2015 gjennom usikkerhetsavsetningen knyttet til denne bestillingen.
Basert på foreliggende informasjon vil amerikanske myndigheter skjerme utviklingsfasen av F-35 fra konsekvensene av budsjettkuttene, slik at de langsiktige konsekvensene minimeres. Da budsjettkuttene vil påføre USA en rekke meget negative konsekvenser, ikke bare i forsvarssektoren, er FD av den oppfatning at amerikanske myndigheter trolig vil finne mer hensiktsmessige måter å løse sine langsiktige budsjettutfordringer på, til erstatning for sequestration. En slik løsning vil sannsynligvis innebære redusert risiko for prioriterte anskaffelsesprogram som F-35.
Basert på at amerikanske myndigheter arbeider for en langsiktig budsjettavtale med en mer fornuftig tilnærming enn sequestration, kombinert med det faktum at F-35-programmet har meget høy prioritet i USA, kan man på det nåværende tidspunkt anta at de langsiktige konsekvensene av den amerikanske budsjettuenigheten blir begrensede for den norske F-35-anskaffelsen.