Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:940 (2012-2013)
Innlevert: 05.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Anser statsråden GTL for å være et miljøvennlig drivstoff?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg viser i denne sammenheng til svar på spørsmål nr. 15 fra stortingsrepresentanten Ketil Solvik-Olsen av 4. oktober i fjor til finansministeren, om miljøegenskapene til syntetisk diesel (GTL), og svaret fra finansministeren av 11. oktober til dette basert på opplysninger fra Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet.
GTL (gas to liquids) er en raffineringsprosess for å omdanne naturgass eller andre gassformige hydrokarboner som metangasser over til langkjedete hydrokarboner som flytende drivstoff eller andre flytende oljeprodukter. For eksempel omdanning av naturgass til diesel, ofte omtalt som "syntetisk diesel". Det finnes ulike omdanningsprosesser. Det ferdige produktet fremholdes å ha høy grad av homogenitet, med lite svovel og aromater og et høyt cetantall som gir god ("fullstendig") forbrenning ved bruk. Typisk gir GTL diesel derfor lavere forurensende luftutslipp enn konvensjonell diesel.
Som gjengitt i svaret fra finansministeren av 11. oktober foretok Klima- og forurensningsdirektoratet (den gang Statens forurensningstilsyn) en vurdering av miljømessige konsekvenser ved bruk av syntetisk diesel i 2008. Vurderingen bygget på ulike internasjonale studier gjennomført for å beregne utslipp til luft fra syntetisk diesel. Disse studiene viser at syntetisk diesel har lavere lokale utslipp enn konvensjonell diesel. Størrelsen på utslippsreduksjonene varierer imidlertid betydelig mellom ulike studier og avhenger av forutsetninger om type kjøretøy, euroklasse (utslippskrav), fart og motorbelastning. Klima- og forurensningsdirektoratet har hatt problemstillingen oppe til vurdering på nytt også de senere årene og trekker samme slutning - at internasjonale studier viser lavere utslipp av lokale luftforurensninger, men med betydelige variasjoner i resultater mellom studiene.