Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:941 (2012-2013)
Innlevert: 05.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): På Nettavisen den 4. mars står følgende overskrift "Si opp innen 10 dager, eller du får sparken". Det gjøres klart, ifølge Nettavisen, at dersom ikke ansatte over 65 år med 30 års opptjening i KLP følger oppfordringen fra sykehuset Innlandet vil de bli sagt opp! Det gjøres klart i brev til dem det gjelder at de har "en rett og plikt til å si opp din faste stilling i sykehuset".
Aksepterer statsråden ar denne typen ultimatum stilles offentlig ansatte med oppnådd pensjonsalder og mulighet til å pensjonere seg?

Begrunnelse

I Arbeidsmiljøloven gis det anledning for arbeidsgiver til å si opp ansatte som fyller 70 år. I offentlige tjenestepensjonsordninger er det anledning til å stå i arbeid til 70 år. At enkelte yrkesgrupper har særaldersgrense på for eksempel 65 år er sannsynligvis ment som en mulighet for arbeidstakere med spesielt krevende fysiske og/eller psykiske yrker til å forlate arbeidslivet tidligere enn "normalt". Det kan ikke være riktig at arbeidsgiver skal bruke denne aldersgrensen til å tvinge arbeidstakere ut av arbeidslivet. En henvendelse til arbeidstakere som er formulert slik den gjengis i Nettavisen er også fullstendig uakseptabelt. Henvendelsen må sannsynligvis også betraktes som brudd på arbeidsmiljølovens § 13 om diskriminering på grunn av alder.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Spørsmålet i denne saken gjelder ansatte ved Sykehuset Innlandet, som hører inn under arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sitt tariffområde. Det er ikke naturlig for meg å kommentere den konkrete saken spesielt, men heller gi en generell omtale av reglene.
Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år, jf. lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. § 2. Stortinget har fastsatt lavere aldersgrenser enn den alminnelige (særaldersgrenser) for en del stillinger hvor tjenesten er særskilt krevende. Dette gjelder bl.a. for sykepleiere og hjelpepleiere. Som eksempel nevnes at sykepleiere har særskilt fastsatte aldersgrenser i medhold av lov om pensjonsordning for sykepleiere. Etter denne lovens § 6 er aldersgrensen 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger, og 65 år for underordnede sykepleiere.
For statsansatte, fastslår aldersgrenseloven § 2 fjerde ledd at den som går inn under loven, plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd. Det er ikke krav om oppsigelse hverken fra arbeidsgiver eller arbeidstaker i disse tilfellene. Tilsettingsmyndigheten kan likevel bestemme at en tjenestemann skal kunne fortsette ut over den aldersgrense som gjelder for stillingen, jf. aldersgrenseloven § 3.
Regjeringen har som mål å øke avgangsalderen fra arbeidslivet, og at flere står lengre i arbeid. Det er gjennomført, og det jobbes med, flere tiltak for å oppnå dette. Pensjonsreformen, IA-avtalen og en rekke seniorpolitiske tiltak er viktige deler av arbeidet. Regjeringen vil videre settet i gang en prosess med å utrede aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. Partene i arbeidslivet vil involveres i arbeidet gjennom en referansegruppe, sammen med blant annet Statens seniorråd og Senter for seniorpolitikk.
Jeg legger videre til grunn at lovlig fastsatte særaldersgrenser praktiseres i tråd med regelverket fastsatt av Stortinget. Jeg legger også til grunn at arbeidsgivere håndterer prosessen rundt avgangen på en ryddig og verdig måte.