Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:949 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 06.03.2013
Besvart: 15.03.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Anerkjenner statsråden at Oslo International Bible College (OIBC) var godkjent for 150 studieplasser som Kap 6A skole under privatskoleloven, og ikke 95, og vil statsråden sørge for at denne skolen får tilskudd i henhold til godkjenning og studenttall?

Begrunnelse

Det var en forutsetning for de såkalte Kap 6A-skolene i den gamle privatskoleloven (friskoleloven) at de skulle få like gode rammebetingelser i nye lovverk. Det vises til Innst. O.nr. 89 (2006-2007):

«Flertallet forutsetter at 6A-skolene beholder like gode rammebetingelser i de lovene de kommer inn under. Dette innebærer blant annet at skolene beholder mulighet for framtidig tilskudd for faktiske elever begrenset til det elevtallet de i dag har godkjenning for.»

Skolene valgte forskjellige løsninger. Fagskoleløsningen ble understreket som et godt alternativ fra partiene i flertallet.
De Kap 6A-skolene som valgte å gå over i fagskoleloven fikk med seg tilskuddet til det elevtall skolen hadde siste skoleår. «Fremtidig tilskudd for faktiske elever begrenset til det elevtall de i dag har godkjenning for», er ikke fulgt opp for OIBC og Frelsesarmeens Offiserskole. Den 30. juni 2010 fikk Oslo International Bible College (OIBC), tidligere Regnbuen bibelskole, godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til en økning fra 95 til 150 studieplasser. Dette var to dager før fristen til å søke overgang til fagskoleloven. Godkjenningsbrevet fra Utdanningsdirektoratet er datert 30.06.2010.
Da godkjenningen kom, valgte OIBC å søke overgang innen fristen 2 dager senere. I et svar på skriftlig spørsmål fra Stortingsrepresentant Svein Harberg datert 18.10.2011 skriver daværende Statsråd Tora Åsland:
«På det tidspunktet Oslo International Bible College gikk over fra privatskoleloven til fagskoleloven, hadde skolen godkjenning som fagskole for 95 elever.»
Dette må bygge på en misforståelse fra Statsrådens side. Skolen hadde 95 elever på overgangstidspunktet, men en godkjenning på 150 fra 6A-kapitlet. Som fagskole godkjent i NOKUT er ikke godkjenningen begrenset til et bestemt studenttall.
OIBC har siden også fått bekreftelse på vedtaket fra Utdanningsdirektoratet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: På det tidspunktet Oslo International Bible College gikk over fra privatskoleloven, som 6A skole, til fagskoleloven, hadde skolen godkjenning som fagskole for 95 elever. Våren 2010, før de meldte overgang til fagskoleloven, rapporterte de til Utdanningsdirektoratet at de hadde 91 studenter.
Det var altså 95 elever som var utgangspunkt for beregningen av tilskudd under privatskoleloven, og dette tilskuddet ble ført videre med finansiering under fagskoleloven. Slik har Oslo International Bible College beholdt sine rammebetingelser ved overgang til fagskoleloven. Oslo International Bible College har som privatskole ikke vært godkjent for 150 elevplasser.
Jeg har fulgt opp forutsetningene i Innst. O. nr. 89 (2006-2007) og sørget for at tilskuddet til Oslo International Bible College følger de samme økonomiske rammebetingelser under fagskoleloven som de tidligere hadde under privatskolelovens kap. 6A. Forut for Oslo International Bible College var det flere skoler som søkte og fikk innvilget overgang fra privatskoleloven til fagskoleloven. Også disse skolene har beholdt sine rammebetingelser på samme nivå under fagskoleloven som under privatskoleloven. Altså er det aktivitetsnivået frem mot overgangstidspunktet som ble lagt til grunn, ikke fremtidig aktivitet.