Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:951 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 07.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Mener statsråden det i dag er behov for undervisningsfilm, hvilken politikk føres for dette, og ser statsråden noen naturlige aktører som kunne ivareta rollen som portal for et nettbasert tilbud?

Begrunnelse

Etter at NRK Undervisningsfjernsynet ble lagt ned for ca. ti år siden har tilbudet av undervisningsfilm for skolen blitt svekket. "NRK skole" legger ut egne programmer men produserer ikke lenger med sikte på undervisningssituasjonen, og tilbudet oppfattes blant mange lærere som svært begrenset. Kristiansand interkommunale AV-sentral er i mangel av nettbasert tilbud nokså utdatert. I møte med lærere særlig innenfor biologi, kjemi og yrkesfag hevdes det at det er vanskelig å lete seg frem til egnet norskspråklig stoff på nettet. Selvsagt finnes det mye innholdsmessig relevant stoff på youtube og andre nettsteder, men lite som faktisk sett er produsert med tanke på undervisningssituasjonen. Det hevdes også å være vanskelig, og meget arbeidskrevende, å lete seg frem til egnet stoff.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Senter for IKT i utdanningen ble etablert 1. januar 2010. Senteret samarbeider med innholdsleverandører som NRK Skole, TV2 Skole og Norge digitalt, og med de nasjonale sentrene. Både historisk og nytt materiale blir gjort digitalt tilgjengelig for skoleverket. På mange måter erstatter disse ressursene det gamle NRK Undervisningsfilm.
Ved søk på nettet finner en mye norskprodusert materiell og undervisningsopplegg som lærere kan få tilgang til, blant annet gjennom nettstedet http://delogbruk.no. Her finnes også en egen faggruppe for yrkesfag. Nettstedet NDLA produserer og tilrettelegger fagstoff for videregående opplæring. Dette tilbudet omfatter fellesfag, programfag og yrkesfag.
Den digitale hverdagen har muliggjort nye undervisningsformer som tar i bruk teknologien, som omvendt undervisning (”flipped classroom”). Her får elevene mulighet til å sitte hjemme og via en nedlastet video se lærer forklare fagstoffet.
Det er et økende behov for nettbaserte tilbud. Samtidig er det viktig å få kunnskap om hvordan nettbaserte ressurser brukes og hva behovet er. Derfor fikk Senter for IKT i utdanningen i 2012 i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av omfang av, bruk av og tilgjengelighet til digitale læringsressurser på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Selve datainnsamlingen er nettopp avsluttet og rapport fra denne skal etter planen foreligge i løpet av våren.
Denne rapporten vil gi viktig kunnskap når departementet skal vurdere hvorvidt det er behov for tiltak på dette feltet, og i så fall hvilke. Det er viktig at det foreligger nettbaserte tilbud til sektoren som godt nok imøtekommer de behov de ulike fagene setter.
Departementet har hatt kontakt med sentrale aktører i markedet for å diskutere hvordan en eventuelt kan utvikle gode ordninger for tilgang til og distribusjon av digitale læringsressurser ved bruk av Feide, et system for sikker tilgang og pålogging til digitale ressurser.
Det foreligger, ut fra det jeg her har omtalt, flere aktører som ivaretar en rolle som portal for nettbaserte tilbud. Jeg ser likevel at for den enkelte lærer kan det bli noe vanskelig å navigere i dette landskapet. Jeg vil derfor, blant annet på basis av rapporten fra den nevnte undersøkelsen, vurdere om vi skal ta noen ytterligere grep for å sikre at de ressursene som er utarbeidet er lett tilgjengelig. Departementet vil føre en politikk som sikrer et mangfold av digitalt tilrettelagt materiale skoler og lærere enkelt og lett kan bruke.