Skriftlig spørsmål fra Karin Yrvin (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:961 (2012-2013)
Innlevert: 07.03.2013
Sendt: 07.03.2013
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 18.03.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Hvilke virkemidler har statsråden til å påse at det bygges nok skoler ved store utbyggingsprosjekter?

Begrunnelse

Utviklingen av Ensjøbyen i Oslo fra bilby til boligby er godt i gang. Det skal bygges mellom 5000 og 7000 nye boliger innen 2025. Med 10 000-15 000 nye innbyggere på Ensjø frem til 2025 er det åpenbart utfordringer for skole- og barnehagedekning. Allerede nå merkes utfordringene for familiene på Ensjø. Det er bygget brakker på Hasle skole for å ta av for noe av befolkningsveksten. Det er behov for en ny Ensjø skole, men det ble ikke satt av tomt i utbyggingsplanene for Ensjø til denne skolen. Dermed ble det uklart hvor nye skolen skal ligge. Det skaper usikkerhet for foreldrene som bor i, eller flytter til området. Det er viktig å sikre at det bygges skoler nok på Ensjø, og at en ved andre store utbygginger ikke havner i samme situasjon som på Ensjø.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet er oversendt fra kommunal- og regionalministeren til kunnskapsministeren.
Skolestruktur er kommunenes ansvar. Ut fra prinsippet om lokalt selvstyre er det opp til kommunene selv å finne gode løsninger på skolestrukturen som er til beste for deres innbyggere. Det er kommunene selv som har best kunnskap om lokale forhold og de beste forutsetningene for å foreta slike vurderinger. Regjeringens viktigste bidrag er å arbeide for rammebetingelser som gir kommunene mulighet til å håndtere lokale utfordringer. Jeg vil også vise til ordningen med rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal stimulere kommunene og fylkeskommunene til å rehabilitere og investere i skole- og svømmeanlegg.