Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:962 (2012-2013)
Innlevert: 07.03.2013
Sendt: 07.03.2013
Besvart: 18.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er status og når kan en forvente at hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret kommer på plass?

Begrunnelse

Stortinget behandlet 24. mai 2012 innstilling 243 S (2011-2012) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret. I tråd med tilrådingen fra en enstemmig komité, vedtok Stortinget å be regjeringen snarest mulig sørge for at hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret blir brakt i orden. Etter det jeg forstår er hjemmelsgrunnlaget ennå ikke på plass.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Utvalget som fikk i mandat å vurdere om hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT- systemet bør klargjøres, komme med forslag til nye regler og vurdere behov for eventuelle endringer i straffegjennomføringsloven har levert en omfattende rapport.
Rapporten har vært på høring med frist for tilbakemeldinger satt til 1.november 2012. Flere høringsinstanser hadde behov for mer tid til gjennomgangen og fristen ble utsatt til 1.desember 2012.
Justis -og beredskapsdepartementet er nå i gang med å gjennomgå høringsuttalelsene. Det tas sikte på å fremme forslag til regelendringer for et klarere hjemmelsgrunnlag for INFOFLYT i løpet av 2013.