Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:966 (2012-2013)
Innlevert: 07.03.2013
Sendt: 08.03.2013
Besvart: 19.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Under denne regjeringen bygges det ikke bare for lite ny vei. Det bygges også ny vei som er underdimensjonert for den trafikken vi vet kommer på ny vei. Det er jo ofte slik at bedre vei skaper mer trafikk; ikke fordi veibrukerne kjører for moro skyld, men fordi ny vei ofte utløser et eksisterende transportbehov.
Kan statsråden legge frem oversikt over veiprosjekt ferdigstilt i årene 2005 - 2009 med opplysninger om planlagt trafikk og faktisk trafikk i ÅDT for disse prosjektene i årene 2011 og 2012?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: På riksvegnettet ble det i perioden 2005-2009 åpnet 47 store vegprosjekter, dvs. prosjekter med kostnad over 200 mill. kr. Det er svært arbeidskrevende å hente ut opplysninger fra gamle plandokumenter for et så stort antall prosjekter. Jeg har derfor bedt Statens vegvesen om å forenkle oppgaven, men på en slik måte at det likevel vil være mulig å vurdere valg av vegstandard i forhold til den faktiske trafikkutviklingen etter vegåpning. Endelig svar vil foreligge i løpet av april måned.

Tilleggssvar 13. juni 2013:

Jeg viser til mitt brev av 19. mars 2013 med foreløpig svar på spørsmål nr. 966 fra representanten Sortevik. Her ble det opplyst at det vil være svært arbeidskrevende å hente ut opplysninger fra gamle plandokumenter for et så stort antall prosjekter. Statens vegvesen ble derfor bedt om å forenkle oppgaven, men på en slik måte at det likevel er mulig å vurdere valg av vegstandard i forhold til den faktiske trafikkutviklingen etter vegåpning. Dessverre har det tatt lengre tid å utarbeide et mer utfyllende svar enn tidligere antatt.
På riksvegnettet ble det i perioden 2005-2009 åpnet 47 riksvegprosjekter med kostnad over 200 mill. kr. Av disse hadde 20 prosjekter en årsdøgntrafikk under 5 000 kjøretøy i 2012. Dette betyr at trafikken i dimensjoneringsåret (20 år etter vegåpning) ikke tilsier høyere vegstandard enn i den vegnormalen som var gjeldende da prosjektene ble planlagt (tofelts veg med maksimum 10 meter vegbredde). Statens vegvesen har derfor begrenset gjennomgangen til 27 prosjekter.
Av disse er 5 prosjekter bygd med en vegstandard som er lavere enn faktisk og forventet trafikkutvikling skulle tilsi. Ett prosjekt er bygd som litt smalere firefelts veg enn trafikkutviklingen skulle tilsi (smalere skuldre). Dette prosjektet er E16 (tidligere rv 2) Kløfta – Nybakk som ble bygd med 16 meter vegbredde for å få erfaring med smale firefelts veger, noe Stortinget for øvrig ble orientert om. Tre prosjekter er bygd som litt smalere tofelts veg enn trafikkutviklingen skulle tilsi. Ett prosjekt er bygd med færre kjørefelt enn det som følger av faktisk/forventet trafikkutvikling. Dette er prosjektet fv 44 Omkjøringsveg Klepp i Rogaland (åpnet som riksveg, men omklassifisert til fylkesveg i 2010).
Av de 27 prosjektene er 6 prosjekter bygd med litt høyere standard enn trafikkutviklingen skulle tilsi.
Etter mitt syn viser dette at vegprosjekter i all hovedsak bygges med riktig vegstandard.