Skriftlig spørsmål fra Torgeir Dahl (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:967 (2012-2013)
Innlevert: 07.03.2013
Sendt: 08.03.2013
Besvart: 15.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Torgeir Dahl (H)

Spørsmål

Torgeir Dahl (H): Arbeiderpartiet har tidligere gitt klare valglovnader om et nytt sykehus i Molde med oppstart 2013 og senere et løfte om et fellessykehus i Nordmøre og Romsdal.
Er statsråden enig i at det nå trenges en snarlig avklaring av struktur og tomtevalg for nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal, og at tomtevalget kan skje etter at kommuneplanarbeidet og idéfasen i henhold til den såkalte tidligfaseveilederen er avsluttet?

Begrunnelse

Det antas allment kjent at planleggingen av nytt sykehus i Molde ble stoppet av tidligere helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen i 2010.
Konseptrapporten var i 2009 fremlagt HOD for endelig godkjenning. Til tross for enstemmig positiv innstilling fra styret i Helse Midt-Norge RHF, ble arbeidet stoppet.
Senere har Helse Møre og Romsdal HF fått klare føringer fra HOD om at det skal bygges ett felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal, og på denne bakgrunn gjorde styret i HMR HF og HMN RHF i desember 2012 vedtak om at nytt sykehus skal bygges under forutsetning av tilstrekkelig finansiering. Planlagt oppstart er 2018.
Lokaliseringen av det nye sykehuset er uavklart, og dette skaper usikkerhet for de ansatte og vanskeligheter for rekrutteringen. Det er meget stor frustrasjon i sykehusmiljøene både i Molde og Kristiansund, og sykehusmiljøene er meget sårbare i en slik uavklart situasjon. Dette kan gå ut over befolkningens helsetilbud.
Det er derfor full enighet i regionen om at Nordmøre og Romsdal nå trenger avklaring på sin fremtidige spesialisthelsestruktur så snart som mulig.
HOD 2011 reviderte i desember 2011 den statlige tidligfaseveilederen for store sykehusprosjekter, men det er fortsatt uavklart om endelig tomteplassering kan skje etter idefasen, eller om denne beslutningen først kan skje etter at konseptfasen er avsluttet, dvs. først etter ca. 4 års planlegging.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utredning av sykehusprosjekter krever omfattende prosesser. Vi har med etableringen av Helse Møre og Romsdal HF opplevd at det har blitt tatt tak i oppdraget på en god måte. Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF ble etter høringsrunden behandlet i styret i Helse Møre og Romsdal 13. desember 2012. Styret ber her, av hensyn til innbyggere og fagmiljø, om avklaring av geografisk plassering for det nye sykehuset så raskt det lar seg gjøre.
Helse Møre og Romsdal holdt 26. februar 2013 oppstartmøte med kommunene Molde, Gjemnes og Kristiansund og andre involverte aktører om kommunal delplanprosess i forbindelse med nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal.
De tre kommunene er invitert til å komme med sine prioriterte forslag til sykehustomt som støtter de kravene som Helse Møre og Romsdal stiller til tomt. Planleggingsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune bistår kommunene og helseforetaket i arbeidet. Med på møtet var også representanter fra Fylkesmannen, Statens Vegvesen, Helse Midt-Norge og observatør fra Helsebygg Midt-Norge. Parallelt med den kommunale delplanprosessen i forbindelse med sykehustomt vil Helse Møre og Romsdal utrede selve sykehusprosjektet videre i tråd med den statlige veilederen for nye sykehusprosjekter i Norge.
Jeg har derfor god tiltro til at Helse Møre og Romsdal legger opp til et løp hvor prosessene ikke tar lengre tid enn nødvendig i tråd med styrevedtaket. Jeg har merket meg at styrelederen i Helse Møre og Romsdal opplyser at de håper på en avklaring av tomtevalget i løpet av 2014.