Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:970 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 08.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I bryggerinæringen er produksjon av Coca Cola i Norge eid 100 % av Coca-Cola Enterprises Belgium Sprl. Coca Cola Norge er heleid av Refreshment Product Services Inc, som er et av Coca Colas datterselskaper. Coca Colas eiere slipper dermed formueskatt, i motsetning til norske eierne av Aas Bryggeri i Drammen som må betale formueskatt.
Tror regjeringen at formueskatten kan medføre noen form for konkurranseulempe for Aas Bryggeri?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: De aller fleste skatter og avgifter påvirker økonomiske beslutninger og vrir ressursbruken. Regjeringen er åpen på at også formuesskatten kan ha noen ulemper. For eksempel kan den påvirke spare- og investeringsbeslutninger. Formuesskatten er ikke spesiell i så måte. For eksempel påvirker skatt på arbeidsinntekt insentivene til å arbeide og dermed arbeidstilbudet, som er en vesentlig rammebetingelse for næringslivet. Dette må holdes opp mot at skatter og avgifter skal sikre finansieringen av offentlig tjenesteproduksjon, offentlige velferdsordninger og for å bidra til utjevning av økonomiske levekår. Eventuelle ulemper med formuesskatten kan derfor ikke ses isolert, men må ses i lys av alternativene. Representanten retter sin oppmerksomhet mot konkurransevilkårene til private, norskeide bedrifter. Dette er viktige hensyn. Formuesskatten er en av forpliktelsene til eiere som er bosatt i Norge. Eiere bosatt andre steder har andre forpliktelser og muligheter. Norske selskaper har god tilgang på kapital og kompetanse fra norske og utenlandske eiere. Regjeringen legger vekt på at skattesystemet skal bidra til en god fordelingsprofil som sikrer bred oppslutning om skattesystemet. Evalueringsmeldingen (Meld. St. 11 (2010-2011)) viser at formuesskatten er vesentlig for hvor progressivt skattesystemet er. Denne egenskapen ved formuesskatten lar seg vanskelig erstatte. Regjeringens beslutning om å videreføre formuesskatten er resultatet av en avveining mellom på den ene siden at formuesskatten kan ha negative virkninger for ressursbruken og på den annen side formuesskattens viktige fordelingsegenskaper.