Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:973 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 11.03.2013
Besvart: 19.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden sørge for at det utarbeides statistikk som er offentlig tilgjengelig for antall selvmord på asylmottak per år, og sette i verk forsterkede forebyggende tiltak?

Begrunnelse

Hvert år begår flere beboere ved asylmottak selvmord. UDI opplyser at det ikke finnes oversikt over hvor mange asylsøkere som hvert år tar sitt eget liv i norske mottak. Folkehelseinstituttet fører statistikk over selvmord i Norge. Ifølge instituttets nettsider registreres det hvert år i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge. For noen år siden varslet instituttet at det skulle kartlegge muligheten for å lage nasjonal statistikk over selvmord i asylmottak. Undertegnede kan ikke se at det har skjedd.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Registrering av dødsårsak er helsetjenestens ansvar. Asylsøkere i norske mottak er ikke folkeregistrert som bosatte i Norge. Inntil 15. juni 2012 har Dødsårsaksregisteret ikke hatt lovhjemmel til å registrere dødsfall blant personer som ikke er folkeregistrerte som bosatte i Norge, selv om de har dødd på norsk jord. Dette innebærer at de meldinger om dødsfall (legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall) som Dødsårsaksregisteret har mottatt vedrørende ikke-bosatte i Norge, ikke har kunnet bli behandlet, kvalitetssikret eller oppbevart videre. Dette betyr også at Dødsårsaksregisteret inntil 15. juni 2012 ikke har kunnet utarbeide statistikk på hvor mange ikke-bosatte som dør eller hva de dør av mens de er i Norge, herunder selvmord.
Fra og med 15. juni 2012 ble Dødsårsaksregisterforskriften § 1-2 endret, slik at registeret fra denne datoen skal inneholde opplysninger om alle som dør i Norge, uavhengig av om de er registrert som bosatte i Norge. Dette vil gi oversikt over dødsårsaker blant ikke-bosatte, herunder selvmord. Meldingene om dødsfall blant ikke-bosatte inneholder imidlertid ikke systematisk informasjon om den avdøde har status som asylsøker, da det ikke er lovhjemmel til dette. Det vil også i varierende grad være informasjon om asylmottak som adresse i Norge. Adressene forventes likevel å kunne gi en indikasjon på hvor mange av de ikke-bosatte som var beboere ved asylmottak.
Dødsårsaksstatistikken for en årgang er som regel klar i oktober påfølgende år. Døds-årsaksregisteret planlegger således å offentliggjøre dødsårsaksstatistikken for 2012 i oktober 2013. Inkludert i denne vil det foreligge tall vedrørende selvmord blant ikke-bosatte i Norge og anslag vedrørende selvmord blant beboere ved asylmottak.
Dødsårsaksregisteret er for tiden under modernisering. Driften av registeret skal overføres fra Statistisk sentralbyrå til Folkehelseinstituttet i løpet av 2013, slik at Folkehelseinstituttet overtar selve registreringen av dødsfall fra og med 1. januar 2014. I år er det fokus på selve overføringen av registeret, og på modernisering og kvalitetssikring av registerdriftsprosessene. I løpet av 2014 vil Folkehelseinstituttet starte arbeidet med system for elektronisk innmelding av dødsfall, som vil gi mulighet for raskere og bedre registrering av alle typer dødsfall. Her er bedre systemer for registrering av dødsfall blant ikke-bosatte, herunder asylsøkere, samt omstendighetene rundt dødsfallene, et prioritert område.
Det er ulike årsaker til selvmord. Jeg er klar over at enkelte asylsøkere er i en vanskelig situasjon ved ankomst til landet og at deres status som asylsøker, og den usikkerhet de lever under, kan påvirke deres psykiske helse. Helsetjenesten til asylsøkere er kommunenes ansvar. Regjeringen har satt i gang et arbeid hvor Utlendingsdirektoratet og Helsedirektoratet i samarbeid skal se særskilt på sårbare personer i mottak med det formål å blant annet kartlegge behov for hjelp, slik at riktig type hjelp kan gis til rett tid til den enkelte. Helsedirektoratet vil for øvrig om kort tid legge frem en handlingsplan mot selvmord og selvskading hvor forebyggende tiltak vil bli beskrevet.