Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:981 (2012-2013)
Innlevert: 11.03.2013
Sendt: 12.03.2013
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 19.03.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden forsikre om at reindriftsloven § 63 i dag praktiseres slik at den får anvendelse også på saker som krever behandling etter plan- og bygningsloven, og om dette ikke er tilfellet, vil statsråden sørge for å sette i gang tiltak slik at loven vil tolkes på denne måten i fremtiden?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller har fått bekymringsverdige tilbakemeldinger fra innbyggere i Tjeldsund kommune om at Jordskifterettene avviser saker om skjønnsbehandling etter reindriftsloven § 63, med den begrunnelse at § 63 ikke er anvendelig på saker som krever behandling etter plan- og bygningsloven. Dersom statsråden kan bekrefte at dette er en lovtolkning som benyttes og departementet anser som korrekt, mener spørsmålsstiller dette er meget uheldig. Denne praksisen vil i så fall være på akkord med anerkjent juridisk teori, og etter spørsmålsstillers oppfatning en naturlig forståelse av lovens ordlyd.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Spørsmålet er blant annet begrunnet med at representanten Sandberg har fått tilbakemeldinger fra innbyggere i Tjeldsund kommune om at jordskifterettene avviser saker om skjønnsbehandling etter Reindriftslovens § 63, med den begrunnelse at § 63 ikke er anvendelig på saker som krever behandling etter plan- og bygningsloven.
Reindriftsloven § 63 Utnytting av eiendom i reinbeiteområde har følgende ordlyd:
Grunneier eller bruksberettiget må ikke utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse i samsvar med denne lov. Første punktum er likevel ikke til hinder for vanlig utnytting av eiendom til jordbruk, skogbruk eller annen utnytting av utmark til landbruksformål.
Før tiltak som kan bli til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøverne blir satt i verk, skal varsel gis til vedkommende distriktsstyre. Varsel skal gis senest tre uker før planlagt iverksetting. Om varsel ikke er gitt, eller partene er uenige om tiltaket rammes av bestemmelsen i første ledd, kan områdestyret nedlegge forbud mot iverksetting inntil overenskomst er inngått eller til jordskifteretten har behandlet saken.
Spørsmål om et tiltak kommer i strid med første ledd, kan avgjøres på forhånd ved skjønn ved jordskifteretten. Skjønnet kan også avgjøre hvordan og på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. Skjønn kan kreves av den som akter å sette et tiltak i verk eller av distriktsstyret ved lederen. Er distriktsstyre ikke opprettet, kan skjønn kreves av reindriftsutøver i distriktet som vil bli berørt av tiltaket.
Det fremgår ikke av bestemmelsen hvilke tiltak som kan bringes inn for jordskifteretten. Dette sier imidlertid forarbeidene noe om.
Bestemmelsen fikk sin nåværende utforming ved lovrevisjonen i 1996, jf. Ot.prp. nr. 28 (1994-95) Om lov om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven. Her fremgår det at det ble gjennomført visse endringer i bestemmelsen (daværende § 15) for ”… å gjøre det klart hva slags bruk grunneier og andre bruksberettigede kan gjøre av eiendommen uten å komme i konflikt med reindriftsretten”.
Det ble videre sagt at de forholdene som skaper de største brukerkonfliktene i reinbeiteområde, gjelder utbygging i utmarka. Det kan dreie seg om hyttebygging, etablering av hyttefelt, anlegg av skitrekk og andre turistanlegg. Disse tiltakene krever vanligvis behandling og vedtak i bygningsrådet før de kan settes i verk.
Det ble også påpekt at bestemmelsen i denne paragrafen ikke gjelder tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven § 93, eller vedtatt reguleringsplan for å settes i verk. Det ble også uttalt at det heller ikke gjelder tiltak som vassdragsreguleringer, større industrivirksomhet, vegbygging og andre samferdselstiltak, eller tiltak fra Forsvarets side. Her vil vanlige saksbehandlingsrutiner og eventuelt ekspropriasjons- og erstatningsrettslige grunnsetninger komme til anvendelse.
Stortingets næringskomité behandlet proposisjonen i Innst. O. nr. 8 (1995-96), og komiteens flertall sluttet seg der til forslaget til ny § 15 (nåværende § 63). Det framkom ikke merknader til departementets forutsetninger når det gjaldt forholdet til utbyggingstiltak nevnt ovenfor.
Samerettsutvalget har i sin innstilling NOU 2007:13 vurdert blant annet reindriftsloven § 63. Samerettsutvalget har der gitt uttrykk for at bestemmelsen i gjeldende reindriftslov § 63 i flere henseender er relativt uklar.
For øvrig kan jeg nevne at Landbruks- og matdepartementet skal foreta en gjennomgang av reindriftens tilgang til å bruke jordskifteretten for å løse problemer og konflikter knyttet til rettighetsspørsmål. Det kan i den sammenheng være naturlig også å vurdere hvilke tiltak som kan bringes inn for jordskifteretten etter reindriftslovens § 63.