Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:988 (2012-2013)
Innlevert: 13.03.2013
Sendt: 13.03.2013
Besvart: 20.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 2011 var det første året i en treårig prosjektperiode hvor det ble utlyst midler til tiltak for ufrivillig deltid. Fauske kommune har igangsatt et innovativt prosjekt for å redusere deltid. Kommunen har søkt Nav og Vox om midler til prosjektet, men fått avslag.
Kan statsråden redegjøre for hvilke kriterier som må være oppfylt for å få prosjektmidler, jf. bevilgningene på kap. 601, post 22?

Begrunnelse

Regjeringen har trappet opp innsatsen for å redusere antallet arbeidstakere i ufrivillig deltid. 2011 var det første året i en treårig prosjektperiode hvor det ble utlyst midler til tiltak for ufrivillig deltid. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox har fått ansvaret for å forvalte midlene.
Fauske kommune har igangsatt et innovativt prosjekt som tar for seg alle tre fokusområdene å tenke helt nytt innenfor bemanning og bemanningsplanlegging i helse, pleie, og omsorg. Prosjektet burde ha meget stor interesse for øvrige kommuner, men også for bedrifter som driver med døgnkontinuerlig drift.
Kommunens overordnede mål med prosjektet er å utvikle, dokumentere, anbefale og iverksette et komplett system for bemanningsplanlegging for pleie- og omsorgsenhetene, herunder optimal turnusløsning, planprosess, og organisatorisk tilpasning gjennom etablering av et bemanningskontor. Videre har Fauske kommune satt seg klare resultatmål ved å iverksette dette prosjektet. Resultatmålene er blant annet: Redusere dagens vikarbehov med minimum 70 pst., øke gjennomsnittlig stillingsbrøk med 30 pst, sikre ressursstyring som senker sykefraværet ned mot 5 pst, øke avdelingssykepleiernes tilstedeværelse på avdelingene med 50 pst, etablere to-veis digital kommunikasjon med ansatte ift. ressursstyring, og forberede arbeidsmiljø.
Fauske kommune sendte den 23. mars 2012 en søknad til Nav og Vox om midler for å igangsette dette prosjektet. Den 29. mars 2012 sendte kommunen også en tilsvarende søknad til KLP om å få midler derfra. Kommunen har fått avslag på sin søknad fra Nav og Vox, men fått innvilget støtte til prosjektet fra KLP.
Det at kommunen nå lanserer et meget innovativt prosjekt som er målrettet mot å innfri regjeringens målsetting om å redusere ufrivillig deltid, men at man ikke er berettiget til støtte i den opprettede forsøksordningen, virker noe uforstående på kommunen, spesielt med tanke på at KLP har innvilget støtte til prosjektet. Det spørsmålet kommunen stiller seg er naturlig nok, hvilke kriterier må innfris for å være aktuell for prosjektstøtte knyttet til den pågående forsøksordningen som finansieres over statsbudsjettets kapittel 601, post 22.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Prosjektmidlene ble lyst ut på to hovedområder:

1.Utviklingsprosjekter som tar for seg organisering av arbeidet i virksomheter og forhold på arbeidsplassen (Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvarsområde)

2.Utviklingsprosjekter som retter seg mot kompetanseheving av arbeidstakere (Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk sitt ansvarsområde) Fauske kommune søkte om midler på begge hovedområdene til prosjektet «Uønsket Deltid «Bemanningsplanlegging»».

Arbeidsdepartementet har delegert forvaltningen av prosjektmidlene til Arbeids og velferdsdirektoratet og VOX. Utvelgelsen av prosjekt skjer i samråd med en partssammensatt referansegruppe.
Arbeids og velferdsdirektoratet og VOX opplyser at de i søknadsbehandlingen la vekt på at prosjektene skulle være innenfor utlysningsteksten, og at søknadene skulle være godt gjennomarbeidet med klart beskrevne tiltak. I tillegg ble følgende kriterier vektlagt: nytteverdi i egen virksomhet, potensial for videreføring av prosjektet som permanent ordning, overføringsverdi til andre virksomheter og forankring i virksomheten. Videre var det viktig å få prøvd ut flest mulig forskjellige tiltak. Prosjektenes egnethet i forhold til å redusere ufrivillig deltid var et viktig kriterium. Der flere prosjekter hadde samme innhold, ble noen valgt framfor andre. Søknader om midler til utvikling ble prioritert foran søknader om midler til dekning av ordinær lønn. Tidsrammen for prosjektene ble også tillagt vekt, fordi det er ønskelig å få til en rask sluttevaluering av prosjektene.
Ettersom flere prosjekter inneholdt likeartede tiltak, var det innefor den økonomiske rammen flere prosjekter som ikke fikk støtte. Det planlegges ikke flere utlysninger i forbindelse med denne treårige satsingen (2011-2013).
Det er ikke naturlig for meg å kommentere behandlingen av en enkeltsøknad. Det vil alltid være slik at når en lyser ut midler til pilotprosjekter, så vil ikke alle som søker om midler, få dette. I disse sakene har i tillegg tildeling skjedd i samråd med arbeidslivets parter.
Nå er vi i gang med å høste erfaringer fra prosjektene som har fått støtte. Disse vil bli publisert løpende.
Det blir derfor lagt til rette for at Fauske kommune kan dra nytte av andre kommuners erfaringer som et ledd i arbeidet med å løse lokale utfordringer med å redusere omfanget av ufrivillig deltid.