Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:990 (2012-2013)
Innlevert: 13.03.2013
Sendt: 13.03.2013
Besvart: 18.03.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Når vil kunnskapsministeren sørge for at utfordringene knyttet til barn og unges økende gjeld tas på alvor av skolen, slik at personlig økonomi i større grad blir gjenstand for undervisning?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren vil bl.a. vise til Budstikka 21. februar d.å., hvor det fremkommer at norsk ungdom hadde en inkassogjeld på over 1 milliard kroner ved utgangen av 2011. Spørsmålsstiller mener det er bekymringsfullt dersom unge lokkes til å benytte seg av "lettvinte penger", som på sikt viser seg å bli svært kostbare. Kredittkort, forbrukslån osv. er tjenester som har sin nytteverdi når de brukes med fornuft, og spørsmålsstiller mener derfor det ikke bør være noe mål å ramme finansbransjen med unødige restriksjoner.
Her er det altså svært viktig å appellere til hvert enkelt menneskes egenansvar mht. privatøkonomi. Det er derfor utfordrende når det i dag ikke er noen innføring i privatøkonomi i skoleverket. Her ville man nådd alle elevene uavhengig av de foresattes evne og vilje til å lære opp barna i privatøkonomi. Samtidig er kjøpepresset for mange stort. Derfor står mange voksne og unge relativt forsvarsløse overfor fristende tilbud om lån og kreditt. Konsekvensen av å akseptere tilbudene og senere havne i inkassogjeld kan bli ødeleggende for mange ungdommer senere i livet, og kan til syvende og sist spores tilbake til naivitet og mangelfull forståelse for hva slike tjenester innebærer.
Mange lærere er oppgitt over den manglende undervisningen som i dag gis i dette sentrale området. Det er avsatt godt med tid og ressurser til annen livskunnskap, men dette området har man elegant oversett. I en artikkel om emnet svarte en lærer: ”Nå har jeg undervist i 30 år, og jeg må si at nivået har gått ned. I pensumboken i samfunnsfag er det 16 sider om personlig økonomi og bare fire linjer om kredittkort”.
Myndighetene ser ut til å overlate dette viktige området til private selskap, gjerne ulike banker og forsikringsselskaper. Dette er i beste fall en pussig ansvarsplassering.
Det er viktig å kunne skille mellom å være glad i penger og det å ha respekt for penger. Det er også viktig at man tidlig lærer seg godt pengevett og ser farene som uforsvarlig pengebruk og gjeldsopptak kan medføre. Spørsmålsstiller legger ikke skjul på at han mener privatøkonomi bør inn i norsk skolepensum. Om dette best ivaretas ved et eget fag eller om det bør inngå som delelementer i eksisterende fag, overlates til fagpersonell og gode pedagoger å avgjøre. Imidlertid er det viktig at ungdom tidlig får god kompetanse på privatøkonomi, også dem som ikke har ressurssterke foresatte som kan gi denne kompetansen uavhengig av skoleverket.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Å beherske sin private økonomi på en tilfredsstillende måte er viktig for alle. Skolen har derfor et medansvar for å sørge for at elevene utvikler sin kompetanse på dette området. Jeg er enig med Ib Thomsen i at det er et problem at stadig flere nordmenn får betalingsproblemer. Dette er også dokumentert i en rapport fra forskerne Randi Lavik og Per Arne Tufte ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Ifølge denne rapporten økte andelen som hadde tilbakevendende betalingsproblemer fra 5,3 prosent i 2009 til 7,5 prosent i 2011.
Derfor er temaet privat økonomi foreslått styrket i grunnopplæringen i de nye læreplanene som har vært på høring. Fristen for uttalelse til Utdanningsdirektoratet var satt til 5. mars 2013. Det er særlig i læreplanene for matematikkfaget og samfunnsfaget det er aktuelt med kompetansemål som omhandler privatøkonomi.
Jeg vil imidlertid vise til at også i den gjeldende læreplanen i matematikk er personlig økonomi tema, både etter 10. trinn og etter 1. trinn i videregående opplæring. Særlig er privat økonomi vektlagt i fellesfaget matematikk i videregående opplæring gjennom et eget hovedområde og i samfunnsfaget er privat økonomi en del av opplæringen på videregående nivå. Jeg er opptatt av en mer relevant og praktisk opplæring, og opplæring i personlig økonomi vil kunne bidra til dette på en god måte. Det er store muligheter for skolene å bruke privat økonomi som innfallsvinkel i innlæringen av mange matematiske områder. Derfor har Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Utdanningsdirektoratet utarbeidet ressurs- og veiledningsmateriell om privat økonomi. Ulike undervisningsopplegg om temaet finnes både på Utdanningsdirektoratets nettsted om veiledninger til læreplaner for fag og på Matematikksenterets hjemmesider.
Etter min oppfatning er vi svært langt fra å overlate informasjon om dette området til det private markedet. I tillegg til at kunnskap om privatøkonomi er uttrykt som kompetansemål i læreplanene har nasjonale myndigheter sørget for at nettbasert støtte- og veiledningsmateriell er tilgjengelig for lærere og elever.