Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:994 (2012-2013)
Innlevert: 13.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 21.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det skjer forholdsvis mange ulykker i forbindelse med kryssing av jernbanespor. Dette skyldes flere årsaker bl.a. at mange av disse er usikrede overganger.
Hva vil statsråden bidra med for å redusere antall ulykker ved kryssing av jernbanespor?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Antallet alvorlige jernbaneulykker med tap av liv er heldigvis lavt, men varierer noe fra år til år. Den overordnede trenden er imidlertid positiv med synkende ulykkestall. Privatpersoner som av ulike grunner oppholder seg i eller svært nært sporet, og kjøre- tøy eller syklende/gående på planoverganger utgjør den største risikoen for tap av liv. I 2012 omkom to personer i forbindelse med jernbanevirksomheten. Begge disse var personer som oppholdt seg i sporet da det kom tog. Det var ellers tre ulykker med sammenstøt mellom kjøretøy og tog på planoverganger i 2012, uten alvorlig personskade.

Det er i dag ca. 3690 planoverganger langs det nasjonale jernbanenettet. Av disse er om lag 375 utstyrt med sikringsanlegg med bom. Jernbaneverket har sikring og sanering av planoverganger som et eget område innenfor programområde sikkerhet og miljø. I 2013 er det bevilget totalt 239 mill. kr for å styrke sikkerheten, hvorav 65 mill. kr er øremerket til sikring og sanering av planoverganger. Der det ikke er mulig å fjerne en risikofylt planovergang vurderes bygging av bom eller lyssignal for planoverganger med begrenset trafikk. Det er de mest trafikkerte planovergangene som er sikret med bomanlegg. Jernbaneverket har fått godkjent et forenklet sikringsanlegg som skal gjøre det mulig å sikre flere planoverganger.

Jernbaneverket registrerer at det fortsatt inntreffer ulykker eller nestenulykker på planoverganger selv om de er sikret. For å kompensere for dette forholdet vurderes andre virkemidler, og for enkelte planoverganger er tillatt hastighet for togene redusert. Planoverganger utgjør en risiko for de vegfarende, og krever ekstra årvåken- het av bilister, syklister og gående. Som et ytterligere tiltak til sikring og sanering av planoverganger, har Jernbaneverket utarbeidet informasjonsmateriell som benyttes ved skoler og barnehager i nærområder rundt planoverganger med høy risiko.

Sikkerheten på jernbanen har høyeste prioritet og det bevilges årlig et betydelig beløp for å ivareta og styrke denne.