Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:995 (2012-2013)
Innlevert: 13.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 20.03.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede, som bor i Saltdal kommune i Nordland, er bekymret over de store tapene av bufe og rein i kommunen. Et av tiltakene for å bøte på dette er uttak av rovdyr. I min region er gaupa en vesentlig faktor når det gjelder skade og tap etter rovdyrangrep.
Mitt spørsmål er derfor om statsråden nå vil støtte opp om det initiativ som foreligger om utvidelse av fellingskvote på gaupe i region 7?

Begrunnelse

Det er min klare oppfatning at å redusere rovdyrbestanden er et av flere virkemidler for å redusere tap av bufe og rein. Så langt vil jeg ikke si at dette har vært en stor suksess, noe jeg mener skyldes en mangel på forståelse hos fylkesmannen og DN. En vesentlig bedre løsning hadde vært å overføre ansvaret for å regulere bestanden av rovdyr til kommunestyrene. Det er i kommunene problemene er størst, med store tap av dyr. Ikke bare er dette et økonomisk tap men det berører også det som lever av dyrehold på en brutal måte. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det er en klar målsetting i rovviltforvaltningen å redusere tap og konflikter knyttet til rovdyr i områder med næringsvirksomhet. Som representanten skriver er uttak av rovdyr ett av tiltakene for å redusere tapene. I tråd med rovviltforliket av 2011 er målsettingen videre å forvalte bestanden av gaupe så nær bestandsmålet som mulig. Det er rovviltnemnda i hver enkelt forvaltningsregion som har hovedansvaret for forvaltningen av rovviltet og skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region. Etter at region 7 den siste treårsperioden har ligget under bestandsmålet på 10 årlige ynglinger, mistet rovviltnemnda i fjor myndigheten til å fastsette kvote for jakt på gaupe. Myndigheten til å fatte vedtak om kvote for jakt ligger dermed hos Direktoratet for naturforvaltning. På tross av at bestandsmålet i regionen ikke var nådd, fattet direktoratet vedtak om kvote for jakt på seks gauper, hvorav to hunndyr, i tråd med rovviltnemnda sin anmodning. Egne hunndyrkvoter fastsettes for å sikre bedre kontroll med den reproduserende del av bestanden, og dermed sikre at bestandsmålet nås etter neste yngling. Ettersom hunndyrkvoten i region 7 ble skutt ut allerede første dag, ble jakta avsluttet i store deler av regionen.
Jeg er kjent med at Saltdal kommune søkte om utvidelse av kvote for jakt på gaupe i deler av region 7, og at søknaden ble avslått av direktoratet for naturforvaltning. Klage fra Saltdal kommune på avslaget er nylig behandlet i direktoratet og oversendt departementet for endelig avgjørelse. Jeg vil derfor ikke kommentere den konkrete saken nærmere på nåværende tidspunkt.