Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1004 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Flere regionale politikere og andre aktører i Fredrikstad frykter nå at penger fra bompengeinnkreving skal gå til å finansiere ny jernbanestasjon i byen. Dette med bakgrunn i signaler fra statsråden og stortingspolitikere fra regjeringspartiene.
Kan statsråden avkrefte eller bekrefte om hun ønsker å åpne for en slik bruk av bompenger?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vegloven § 27 åpner på visse vilkår for bruk av bompenger til investering i faste anlegg og installasjoner for kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporveg og tunnelbane. Hva som menes med faste anlegg og installasjoner er omtalt i Ot.prp. nr. 5 (1993-94). Her vises det bl.a. til at kjørevegen, skinnegang og tilstøtende område som plattformer, nedganger og andre deler av stasjonen som har direkte virkning for avvikling av trafikken på jernbane, omfattes av hjemmelen. Dette innebærer at areal for tilleggs- tjenester for trafikantene som f.eks. kommersielle anlegg i og i forbindelse med plattform nedganger og stasjonsbygninger faller utenfor.
Regjeringen er generelt positiv til at det etableres bypakker der det legges til grunn en helhetlig virkemiddelbruk. Forutsetningen er likevel at bruken av bompenger er i tråd med bestemmelsene i vegloven § 27.
Jeg vil også påpeke at alle saker om bompengeinnkreving, inklusive bypakker, forutsetter lokalpolitisk tilslutning. Den bruk av bompenger som man lokalpolitisk ønsker å legge opp til, vil derfor være utgangspunktet for regjeringens vurdering av bompengesaker. En eventuell bruk av bompenger til å finansiere hele eller deler av et stasjonsanlegg i Fredrikstad vil derfor forutsette at det også gjøres vedtak om dette lokalt.