Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1006 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 15.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Er det statsrådens oppfatning at et signal fra Nærings- og handelsministeren om at regjeringen vil åpne for sjødeponi etterfulgt av Miljøvernministerens underretningen til sakens parter om at reguleringsplan ikke kan godkjennes neste dag er i tråd med lov og god forvaltningsskikk, og mener statsråden da at regjeringens handlemåte har muliggjort en god håndtering for selskapet Nordic Mining ASA?

Begrunnelse

Selskapet Nordic Mining ASA ønsker å utvinne rutil på Engebø.
Reguleringsplan for Engebøfjellet ble vedtatt av kommunene Naustdal og Askvoll 11. og 12. mai 2011.
Saken ble oversendt Miljøverndepartementet 23. juni 2011. Ved oversendelsen anbefalte fylkesmannen i Sogn og Fjordane at reguleringsplanen ble godkjent.
Høringsuttalelser fra Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Klima- og forureiningsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet ble mottatt av Miljøverndepartementet i perioden 20.februar 2012 til 10. april 2012.
Det foreligger et brev datert 9. januar 2013, som er likelydende med brevet sakens parter fikk 13. mars 2013.
12. mars 2013 kunngjorde Nærings- og handelsminister Trond Giske på NRK Dagsrevyen at regjeringen ville åpne for sjødeponi.
13. mars 2013 kl. 13 offentliggjorde Nærings- og handelsministeren mineralstrategien på sine hjemmesider, slik at denne ble tilgjengelig for offentligheten og selskapet.
13. mars 2013 konkluderer Miljøverndepartementet i et brev til selskapet og kommunene med at:

"Det ligg ikkje føre tilstrekkeleg grunnlag til å treffe avgjerd i Engebøsaka. Miljøverndepartementet kan derfor ikkje godkjenne reguleringsplanen eller gje utsleppsløyve etter forureiningslova. Miljøverndepartementet vil slutthandsame saka umiddelbart etter at resultatet av nye undersøkingar ligg føre."

Undertegnede er kjent med at selskapet Nordic Mining ASA ble underrettet om vedtaket på mail kl. 11.31, to timer før Miljøvernministerens vedtak først ble publisert av norsk presse. På hvilket tidspunkt Miljøvernministeren har gitt intervjuene som resulterte i at vedtaket ble offentlig kjent, er ikke kjent for undertegnede.
For Nordic Mining ASA var to timer ikke tilstrekkelig tid til å håndtere informasjonen om vedtaket på en ønsket måte ovenfor børs og eiere. Resultatet av regjeringens håndtering var at Nordic Mining ASA sin aksje først gikk opp 29 prosent, før den sank med 40 prosent.
Etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker og god forvaltningspraksis stilles det krav til at saker skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold, underretning av sakens parter.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I strategi for mineralnæringen, som ble lansert onsdag 13. mars 2013, slår vi fast at det fortsatt skal være tillatt med sjødeponi i Norge. Bruken av sjødeponi skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, og avgjørelser skal tas på et faglig grunnlag der ulike hensyn veies mot hverandre. Hensynet til næringsutvikling og miljø står sentralt. Dette er ikke noe nytt. Det har også tidligere vært tillatt å etablere sjødeponi for avgangsmasser fra mineralvirksomhet, og det er i dag flere etablerte sjødeponier i Norge.
Brevet fra miljøvernministeren til Nordic Mining står ikke i motstrid til de signalene vi ga gjennom strategi for mineralnæringen. Vi skal vurdere sjødeponi og andre forhold knyttet til mineralutvinning konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette innebærer at dersom sjødeponi er den totalt sett beste løsningen, så kan sjødeponi velges.
Jeg har forståelse for at Nordic Mining ASA mener at den nåværende situasjonen er utfordrende. Min ambisjon er at flere bergverksprosjekter skal starte opp fremover og at prosjekter skal munne ut i lønnsom mineralvirksomhet. Regjeringen signaliserer derfor i strategi for mineralnæringen at vi skal se på gjennomføringen av denne typen prosesser for å sikre forutsigbarhet og effektiv saksbehandling. Vi skal også etablere samhandlingsarenaer hvor mineralnæringen, miljøinteresser, sjømatnæringene og andre berørte aktører sammen kan se på løsninger som gir et godt grunnlag for sameksistens, forutsigbare og effektive prosesser og lønnsom mineralvirksomhet.