Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1007 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 15.03.2013
Besvart: 02.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Er det statsrådens oppfatning at underretningen til sakens parter om at reguleringsplan ikke kan godkjennes er i tråd med lov og god forvaltningsskikk, at Statsrådens handlemåte har muliggjort en god håndtering for selskapet Nordic Mining ASA, og vil statsråden offentliggjøre Klima- og forureiningsdirektoratets utredninger om landdeponi?

Begrunnelse

Selskapet Nordic Mining ASA ønsker å utvinne rutil på Engebø.
Reguleringsplan for Engebøfjellet ble vedtatt av kommunene Naustdal og Askvoll 11. og 12. mai 2011.
Saken ble oversendt Miljøverndepartementet 23. juni 2011. Ved oversendelsen anbefalte fylkesmannen i Sogn og Fjordane at reguleringsplanen ble godkjent.
Høringsuttalelser fra Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet ble mottatt av Miljøverndepartementet i perioden 20.februar 2012 til 10. april 2012.
Det foreligger et brev datert 9. januar 2013, som er likelydende med brevet sakens parter fikk 13. mars 2013.
12. mars 2013 kunngjorde Nærings- og handelsminister Trond Giske på NRK Dagsrevyen at regjeringen ville åpne for sjødeponi.
13. mars 2013 kl. 13 offentliggjorde Nærings- og handelsministeren mineralstrategien på sine hjemmesider, slik at denne ble tilgjengelig for offentligheten og selskapet.
13. mars 2013 konkluderer Miljøverndepartementet i et brev til selskapet og kommunene med at:

"Det ligg ikkje føre tilstrekkeleg grunnlag til å treffe avgjerd i Engebøsaka. Miljøverndepartementet kan derfor ikkje godkjenne reguleringsplanen eller gje utsleppsløyve etter forureiningslova. Miljøverndepartementet vil slutthandsame saka umiddelbart etter at resultatet av nye undersøkingar ligg føre."

Undertegnede er kjent med at selskapet Nordic Mining ASA ble underrettet om vedtaket på mail kl. 11.31, to timer før Miljøvernministerens vedtak først ble publisert av norsk presse. På hvilket tidspunkt Miljøvernministeren har gitt intervjuene som resulterte i at vedtaket ble offentlig kjent, er ikke kjent for undertegnede.
For Nordic Mining ASA var to timer ikke tilstrekkelig tid til å håndtere informasjonen om vedtaket på en ønsket måte ovenfor børs og eiere. Resultatet av regjeringens håndtering var at Nordic Mining ASA sin aksje først gikk opp 29 prosent, før den sank med 40 prosent.
I intervju med NRK Sogn og Fjordane 13. mars 2013 forklarte Miljøvernministeren departementets saksbehandlingstid, etter at Klima- og forurensningsdirektoratet gav sin høringsuttalelse, med at departementet ba direktoratet vurdere mulighetene for deponi på land.
Etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker og god forvaltningspraksis stilles det krav til at saker skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold, underretning av sakens parter og etter lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksem gjelder et generelt prinsipp om offentlighet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Reguleringsplan for Engebøfjellet er til behandling i Miljøverndepartementet fordi Fiskeridirektoratet har reist innsigelse. Fiskeridirektoratet mener blant annet at konsekvensutredningen ikke har fått fram tilstrekkelig kunnskap om partikkelspredning og effekter på viktige bestander av fisk. Miljøverndepartementet skal også avgjøre søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.
Miljøverndepartementet har i brev av 13. mars 2013 påpekt at det er behov for mer kunnskap før en kan ta stilling til innsigelsen fra Fiskeridirektoratet og behandle utslippssøknaden etter forurensningsloven. For å kunne vurdere risiko for spredning av finpartikler og konsekvenser for fisk og annet naturmangfold, er det behov for kartlegging av sirkulasjonsmønsteret i Førdefjorden. Det er også behov for mer kunnskap om naturmangfoldet i deponiområdet og om hvilken effekt sprenging vil ha på fisk. Kartleggingen av sirkulasjonsmønsteret i fjorden vil måtte ta om lag ett år. Jeg legger til grunn at de andre vurderingene kan gjøres i løpet av inneværende år. Jeg ønsker også å bidra til et godt samarbeid mellom departementet/underliggende etater og kommunene og tiltakshaver i dette arbeidet. Departementet vil behandle innsigelsessaken og utslippssøknaden så snart resultatet av nye undersøkelser foreligger.
Høringsuttalelsene fra berørte departementer og direktorater forelå i mars 2012. Departementet har brukt tiden etter dette til å vurdere innspillene og avklare hva som trengs av tilleggsinformasjon for at en skal få et tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til reguleringsplanen og utslippssøknaden. Jeg kan opplyse at vi også har vurdert mulighetene for alternativ deponering. Resultatet av disse vurderingene er at det ikke er funnet alternativer som er miljømessig vesentlig bedre enn det omsøkte sjødeponiet.
Gruveplanene på Engebøfjellet har store konsekvenser, ikke minst knyttet opp mot fjorddeponiet. Dette er belyst gjennom innsigelsen fra Fiskeridirektoratet og de faglige tilleggsutredningene som er gjennomført. Av hensyn til kommunene og tiltakshaver har det vært mitt mål å få en avklaring så raskt som mulig. Samtidig er det viktig å få fram de samlede konsekvensene for fiskerinæringen og det marine miljøet i Førdefjorden. Det vil være uansvarlig å fatte et vedtak i saken uten at disse konsekvensene er tilstrekkelig belyst. Min tilbakemelding til kommunene og tiltakshaver er at denne kunnskapen må på plass før det er mulig å gi svar på hvorvidt prosjektet kan gjennomføres eller ikke.
Når det gjelder offentliggjøring av departementets brev av 13. mars 2013, ble Naustdal og Askvoll kommuner samt Nordic Mining ASA varslet ca. to og en halv time før brevet ble offentliggjort i pressen og lagt ut på departementets nettside. Dette er etter min vurdering tilstrekkelig til at bedriften kunne vurdere om informasjonen var av en slik betydning at Oslo Børs burde varsles.
Det er min vurdering at behandlingen av saken har skjedd i tråd med forvaltningslovens bestemmelser og intensjon. Det var uheldig at brevet som først ble lagt ut på våre nettsider hadde feil dato. Forklaringen er at dokumentet ble opprettet i vårt saksbehandlingssystem 9. januar 2013. Siste endringer i brevet ble gjort 13. mars, samme dag som brevet ble sendt ut. Det er vanlig prosedyre at dato rettes opp den dagen brevet sendes ut. Dette ble ved en feil ikke gjort i den versjonen som først ble lagt ut på nettet.
Jeg kan for øvrig opplyse at det er gitt innsyn i notater fra Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet om alternative deponiløsninger.