Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1008 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 15.03.2013
Besvart: 02.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til svar på spørsmål nr. 789 hvor statsråden i sitt svar hevder at Stortingets vedtak nr. 484 omhandler ikke funksjonell MR. Dette er feilinformasjon fra statsrådens side. Norge har ratifisert WHOs retningslinjer, og Stortinget i sitt vedtak forsterket det. I WHOs retningslinjer og bruk av ICD-10 koder er både funksjonell MR og CT helt sentrale behandlingsmetoder.
Er ikke bruken av funksjonell MR og CT til for å eliminere og finne årsak for diagnostisering av pasienten?

Begrunnelse

For øvrig så sender jeg med WHOs" Guidelines for essential trauma care". På 94 sider. Hvor bruken og utøvelsen av funksjonell MR og CT er gjennomgående. Til tross for hva statsråden hevder.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546409.pdf

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Stortingets vedtak (Vedtak 484, jf. Dokument nr. 8:90 (2008-2009), Innst. S. nr. 353 (2008-2009)) beskriver hvilke diagnostiske kodeverk (ICD-10 og ICF) som skal legges til grunn ved nakkeskader. Slike diagnostiske kodeverk er verktøy for å klassifisere tilstander, og inneholder ikke behandlingsretningslinjer.

Vedtaket lyder:

”Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle parter som forholder seg til nakkeskader, må forholde seg til WHOs retningslinjer gjennom å bruke ICD-10-koding og ICF ved bruk av DRG (diagnoserelaterte grupper) og diagnostisering, behandling, oppfølging, skadeomfang, jus og forsikring.”

WHOs retningslinjer ”Guidelines for essential trauma care” er overordnede retningslinjer for behandling av pasienter med ulike typer akutte skader. Retningslinjene har rådgivende status for medlemslandene, og skal også kunne anvendes i land med begrensede helseressurser. WHOs retningslinjer er derfor forsiktige i sine anbefalinger om bruk av avansert diagnostisk utstyr som CT og funksjonell MR, men viser til at bruk av slike billeddiagnostiske teknikker eventuelt kan være en del av de enkelte landenes faglige retningslinjer.
Jeg viser ellers til svar både fra meg og mine forgjengere på spørsmål fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen om diagnostisering, kodepraksis mv. ved nakkeskader.