Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1011 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 15.03.2013
Besvart: 21.03.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva som medregnes i grunnlaget for bondens inntekt, samt hvordan gjennomsnittsinntekten ser ut for de 6 pst. av bøndene som karakteriseres som heltidsbønder?

Begrunnelse

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte 8.mars 2013 statistikk for Gårdbrukernes inntekt og formue for ligningsåret 2011.
Tallene gjengir kun gjennomsnittlig inntekt og er ikke fordelt etter hvor stor andel av arbeidsinnsats som legges ned i landbruket i løpet av kalenderåret.
I denne sammenheng hadde det vært interessant å få vite om blant annet etterbetaling fra Tine SA, kvantumstillegg fra Nortura SA samt inntekter fra leiekjøring medregnes i inntektsgrunnlaget.
Bondeorganisasjonene selv har ved tidligere anledninger påpekt at lønnsomheten som kommer fram i beregningene til Budsjettnemnda for landbruket ikke er i samsvar med realitetene.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum:

Svaret med tabell i pdf-format