Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1013 (2012-2013)
Innlevert: 15.03.2013
Sendt: 15.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Flere veiprosjekter som helt/delvis har vært bompengefinansiert er nå ferdig nedbetalt eller vil bli det i 2013.
Kan jeg be om oversikt over alle bompengeprosjekter som har vært i Norge, oversikten må inneholde hva kostnad for bygging av prosjektene var beregnet til totalt og fordeling statlig/bompenger når de ble vedtatt bygget, videre må den vise hva sluttkostnaden faktisk ble/forventes å bli, og hvor mye statlige penger og bompenger som er brukt, og kan jeg også be om at innkreving og rentekostnadene spesifiseres på hvert prosjekt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Representanten Hoksrud etterspør informasjon på høyt detaljnivå for lang tid tilbake. Statens vegvesen er ikke pålagt å utarbeide slike detaljerte, historiske oversikter knyttet til enkeltprosjekter. Det vil derfor være relativt ressurskrevende å utarbeide en slik oversikt. Jeg vil på den bakgrunn komme tilbake med en mer detaljert tilbakemelding på deler av den informasjonen som etterspørres innen 17. april 2013.

Tilleggssvar 6. juni 2013:

I vedlagte regneark følger en mer detaljert tilbakemelding på deler av den informasjonen som ble etterspurt i spørsmål 1013.
Vedlegg 1 omfatter bompengeprosjekter som er vedtatt i perioden 2000-2013. For disse prosjektene opplyses det om planlagt kostnad og forutsatt fordeling mellom bompenger og andre midler (statlige/fylkeskommunale/kommunale midler og evt. andre bidrag). For prosjekter der forutsetninger om finansieringskostnader og kostnader til innkreving og drift av bompengeselskapet er tatt inn i bompengeproposisjonene, opplyses det også om dette.
For fullførte enkeltprosjekter opplyses det om faktisk kostnad. For prosjekter som ikke er fullført, er prognosene for sluttkostnad i Prop. 1 S (2012-2013) lagt til grunn som forventet faktisk kostnad. Disse er sammenlignet med planlagt kostnad omregnet til samme prisnivå som faktisk/forventet faktisk kostnad. For ikke fullførte prosjekter er planlagt kostnad også korrigert for økt merverdiavgift som følge av opphevingen av vegfritaket fra 1. januar 2013. I gjennomføringsfasen fører Statens vegvesen kontroll med fordelingen mellom bompenger og statlige/fylkeskommunale/kommunale/andre midler, slik at denne blir som forutsatt. Det er ikke utarbeidet oversikter over den endelige fordelingen. For enkeltprosjekter vil denne imidlertid være i tråd med forutsatt fordeling dersom endelig kostnad ikke har økt ut over fastsatt kostnadsramme for prosjektet (10 pst. for prosjekter som ikke har vært gjennom ekstern kvalitetssikring).
For pakker er det i utgangspunktet forutsatt at utbyggingen tilpasses vedtatt finansieringsplan. I mange tilfeller vedtas det imidlertid endringer av finansieringsplanen, gjerne i forbindelse med revisjoner av Nasjonal transportplan. Mange endringer skjer også uten at det blir framlagt fullstendige reviderte framdriftsplaner.
Vedlegg 2 omfatter bompengeprosjekter som er vedtatt i perioden 1985-2000. For disse prosjektene opplyses det om planlagt og faktisk prosentvis fordeling mellom bompenger og statlige midler. Opplysningene er hentet fra Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 27 i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, jf. Innst. S. nr. 119 (2000-2001), side 180-182.
For drifts- og finanskostnader vises det til vedleggene 3 og 4. Vedlegg 3 gir en samlet oversikt over brutto bompengeinntekter og bompengeselskapenes driftskostnader og netto finanskostnader i perioden 2000-2011. Vedlegg 4 gir en tilsvarende oversikt pr. bompengeselskap/prosjekt for 2011. Opplysningene er basert på bompengeselskapenes innrapportering til Statens vegvesen.

Vedlegg til tilleggssvar:

Lenke til vedleggene i pdf-format