Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1012 (2012-2013)
Innlevert: 15.03.2013
Sendt: 15.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hvordan vurderer justisministeren det forhold at barnevernsloven og utlendingsloven kan anvendes samtidig slik at barn tas fra foreldrene og plasseres i fosterhjem, mens foreldrene får avslag på oppholdstillatelse og sendes ut av landet?

Begrunnelse

Det vises til Dokument 15:927 (2012-2013). Problemstillingene slike saker reiser er der gjort rede for i begrunnelsen. Barne- likestillings- og inkluderingsministerens svar gjør det naturlig å få justisministerens vurdering av spørsmålet, som er av vesentlig prinsipiell betydning.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 927 til Barne- likestillings- og inkluderingsministeren som ble besvart 7. mars i år. Jeg slutter meg til innholdet i det svaret som statsråd Thorkildsen her har gitt.
Om foreldrene til barn som barnevernet har overtatt ansvaret for, kan få oppholdstillatelse i Norge, avgjøres av utlendingsmyndighetene etter en individuell vurdering i hver enkelt sak. I saker som berører barn skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn, jf. barnekonvensjonen og utlendingsloven. Relevante momenter i vurderingen er hvorvidt foreldrene har samvær med barnet, samværets omfang og om samvær vanskelig kan gjennomføres gjennom besøk til Norge. I enkelte saker er foreldrene tilkjent et svært begrenset samvær, f.eks. to ganger i året. Samvær av et slikt omfang er normalt ikke tilstrekkelig til å få oppholdstillatelse, men det føres en liberal visumpraksis i slike saker. Foreldre kan også få oppholdstillatelse hvis omsorgsovertakelsen er midlertidig, eller i påvente av at barnevernets omsorgsovertakelse avklares. I noen svært få tilfeller vil det kunne skje at utlendingsmyndighetene avslår foreldrenes søknad om opphold, mens barnet gis en selvstendig oppholdstillatelse.
Som det fremgår av Barne-, likestilling- og inkluderingsministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 927, kan saker i skjæringspunktet mellom barnevern- og utlendingslovgivningen være særlig utfordrende og komplekse. Vi har derfor igangsatt et arbeid i de berørte departementer for å utvikle nasjonale retningslinjer for hvordan slike saker skal håndteres. Samarbeid mellom barnevern og utlendingsmyndigheter når saken involverer utenlandske statsborgere vil her bli omtalt.