Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1021 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 18.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Har statsråden foretatt de nødvendige kriminalpolitiske avveininger, slik at man nå umiddelbart kan få en lovendring som sørger for at man kan kreve umiddelbar soning dersom utenlandske kriminelle ikke stiller sikkerhet for bøtestraff?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller har ved flere anledninger problematisert utviklingen med profesjonelle, utenlandske smuglermiljøer som opererer i Norge. Det fremstår dessverre som åpenbart at ordensmakten i dag ikke har tilstrekkelig med verktøy forankret i lovverket for å sørge for en optimal bekjempelse av disse smuglermiljøene.
Dagens regelverk er rett og slett ikke avskrekkende på utenlandske yrkeskriminelle med profittmotiv, og unndragelse av bøtestraff er relativ enkelt. Det bør derfor gjøres strakstiltak. Man må sørge for at utenlandske kriminelle ikke kan undra seg bøter og straffereaksjoner fra norske myndigheter. En slik løsning ville være i tråd med politi- og tolletatens ønsker.
Statsråden skriver i sitt svar på mitt spørsmål i Dokument nr. 15:656 (2012-2013) at:

«...å benytte fengselsstraff som primærreaksjon, eller kanskje en umiddelbar avsoning av den subsidiære fengselsstraffen som fremkommer i et forelegg. (…) vil kreve kriminalpolitiske avveininger.»

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Et lovforslag må utredes og gjennomgå en høringsprosess før det kan fremmes for Stortinget. Dette følger av Utredningsinstruksen, fastsatt ved kgl.res. av 18. februar 2000. Et mulig forslag til endringer i lovverket slik at subsidiær fengselsstraff knyttet til bøtestraff straks kan avsones dersom det ikke er stillet sikkerhet for betaling av boten, må følgelig utredes slik at alle konsekvenser av forslaget blir klarlagt.
Jeg har ikke tatt stilling til om departementet skal igangsette en lovutredning.