Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1022 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 18.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Kan statsråden gi en status for arbeidet med å få på plass soningsavtaler med andre land, og hva som gjøres for å få flere utenlandske statsborgere i norske fengsler overflyttet til soning i egne hjemland?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I 2010 og 2011 ble det inngått bilaterale avtaler om soningsoverføring med Romania, Latvia og Litauen. Avtalene med Romania og Latvia trådte i kraft våren 2012, mens avtalen med Litauen ennå ikke er trådt i kraft for Litauens del. Avtalene innebærer enklere saksbehandlingsprosedyrer enn etter den europeiske konvensjonen 21. mars 1983 om overføring av domfelte og konvensjonens tilleggsprotokoll av 18. desember 1997, som Norge og de fleste europeiske land har ratifisert. Det er i dag for tidlig å si noe om effekten av avtalene. Jeg vurderer kontinuerlig behovet for å inngå soningsoverføringsavtaler med andre land.
Soningsoverføring av utenlandske domfelte til hjemlandet er et høyt prioritert arbeid i Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgen, politiet og utlendingsmyndighetene. Sakene følges tett opp og behandles i et hurtigspor, slik at saksbehandlingstiden på norsk side blir så kort som mulig. Vi har erfaring med at saksbehandlingstiden i domfeltes hjemland i noen saker kan ta lang tid fordi landets interne prosedyrer krever domstolsbehandling av saken.
Det intensiverte arbeidet med soningsoverføringer bærer frukter. I 2009 ble 30 utenlandske domfelte overført til fortsatt soning i hjemlandet, mens tallene i 2010, 2011 og 2012 var hhv 41, 52 og 48.