Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1018 (2012-2013)
Innlevert: 15.03.2013
Sendt: 18.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen foreslår å endre tariffsystemet for Gassled. Endringen vil øke lønnsomheten for selger av olje/gass og redusere forventede inntekter for eier av infrastrukturen. Petoro sitter på begge sider av bordet i denne situasjon, både som deleier i Gassled og som eksportør av olje/gass.
Hvordan vil endringen slå ut for Petoro, og hvilke konsekvenser vil dette ha for lønnsomheten, og derved interessen for investeringer, ved en eventuell utvidelse av gassrørsystemet nordover?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Et hovedmål i ressursforvaltningen er at mest mulig av de samfunnsøkonomisk lønnsomme petroleumsressursene blir utvunnet. Lave tariffer i Gassled vil bidra til å realisere dette målet. Departementet har derfor hatt ute på høring et forslag til nye tariffer (K-element) for fremtidige avtaler om transport og behandling av naturgass for størstedelen av de eksisterende innretningene i Gassled. De transportavtalene som til nå er inngått vil medføre at rimelig avkastning på investert kapital oppnås i de innretningene som i dag utgjør Gassled. Departementet legger likevel til grunn at K-elementet skal fastsettes slik at tariffene vil gi eierne i Gassled en rimelig fortjeneste fra fremtidige transportavtaler.
Forslaget vil gi lavere tariffer ved framtidige transportavtaler. En slik endring vil påvirke Petoro både som eier og skiper av gass. Hvor stor økonomisk effekt dette vil få for Petoro vil avhenge av eierandelen i Gassled, skiperandelen av nye volumer og forventet økning i transporterte volumer som følge av tariffreduksjonen. Det er usikkert hvor stor skiperandel Petoro vil ha av nye volumer, men det er rimelig å anta at den vil være lavere enn eierandelen, som i dag er 45,8 pst.
Lavere tariffer i Gassled kan bidra til å minske transportkostnadene til markedene i Europa og øke lønnsomheten også for ikke-utbygde gassressurser i Norskehavet og Barentshavet. Dette burde tilsi at det blir større interesse for å bygge ut rørsystemet nordover.
Investeringer i ny infrastruktur på norsk sokkel gjøres av selskaper som har behov for ny transportkapasitet. Avkastningen på investeringer i ny transportkapasitet vil ikke bli påvirket av departementets tarifforslag.