Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1026 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 18.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det fremkommer i VG nett 18. mars at Innovasjon Norge ikke har oversikt over hvilke selskap som har mottatt støtte eller tilskudd og som deretter er gått konkurs. innovasjon Norge forteller ofte som sin suksessrate og hvor de lykkes men mangler tydeligvis en oversikt over hvor de mislykkes. Dette er ikke akseptabelt all den tid at man må lære av sine feil for å kunne bli bedre.
Kan jeg be statsråden redegjøre for om de opplysninger som fremkommer er riktige, og om hva statsråden vil foreta seg i saken?

Begrunnelse

Innovasjon Norge er en meget stor og viktig aktør i virkemiddelapparatet til regjeringen for å bidra til at bedrifter kan etableres og videreutvikles der andre investorer ikke er villig til å ta hele risikoen. Innovasjon Norge har en rekke forskjellige måter å bidra. Det er også mange forskjellige ordninger for å kunne medvirke på forskjellige stadier i virksomhetenes utvikling. Det kan gis tilskudd, lån, rådgivning, etc. Det er svært viktig at et slikt selskap har den fulle oversikt over hvor en lykkes og ikke minst hvor en ikke lykkes. Dersom en skal kunne ivareta sine oppgaver på en god og tilfredsstillende måte så må en kjenne historien til de bedrifter en gir tilskudd og/eller lån til. Det kan nå se ut som, dersom opplysninger som nå fremkommer i mediene er riktig, at dette ikke er situasjonen i dag. Det kan nå se ut som at Innovasjon Norge ikke har oversikt over hvilke bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og som senere har gått konkurs. Det som kanskje er det mest alvorlige er at man operer med et langt lavere tall enn det som er det reelle, og at suksessraten dermed ikke stemmer overens med virkeligheten.
Dette er en situasjon som ikke er akseptabel all den tid at Stortinget som bevilgende myndighet må til enhver tid ha de korrekte opplysninger å forholde seg til.Dette kan se ut som om ikke er tilfelle. Statsråden må sørge for at Stortinget får kjennskap til de faktiske resultater vedrørende Innovasjon Norge og legge dette frem for Stortinget på egnet måte som bevilgende myndighet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innovasjon Norge rapporterer årlig om sitt arbeid, i tråd med det gjeldende mål- og resultatstyringssystemet for selskapet, slik det er beskrevet og forelagt Stortinget i de årlige budsjettproposisjonene. Fram til og med 2012 har ikke overlevelsesrate blant kundene vært blant parameterne som skal belyse Innovasjon Norges måloppnåelse.
Riksrevisjonen la i 2008 fram Dok. nr. 3:4 (2008-2009) Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør. I den anledning stilte Riksrevisjonen spørsmål ved om Innovasjon Norge i større grad burde støtte mer risikoutsatte prosjekter. Det ble vist til at det i saksbehandlingen ble lagt større vekt på bedriftsøkonomisk lønnsomhet, noe som kan gå på bekostning av realiseringen av nyetableringer og mer radikale innovative prosjekter. Kontroll- og konstitusjons-komiteen ga sin innstilling S. nr. 152 (2008-2009) om Riksrevisjonens rapport 17. februar 2009. Kontroll- og konstitusjonskomiteen var bevisst på at Innovasjon Norges virkemidler også skal ivareta andre mål enn innovasjon, men delte Riksrevisjonens vurdering av at selskapets innovasjonsgrad var for lav sett ut i fra de mål som er satt for selskapet. Komiteen mente derfor det var nødvendig med en bedre oppfølging av målene om økt innovasjon og nyskaping fremover. Komiteen mente videre, i likhet med Riksrevisjonen, at det burde stilles spørsmål ved om Innovasjon Norge i større grad burde støtte mer risikoutsatte prosjekter. De mente det var nødvendig at Nærings- og handelsdepartementet foretok en gjennomgang av dette.
Dette er fulgt opp i Meld. St. nr. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF. Der ble det lagt fram nytt formål, hovedmål og delmål for Innovasjon Norge. I løpet av høsten 2012 har det, som oppfølging av meldingen, blitt utviklet et nytt mål- og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge som trer i kraft i 2013. I det nye mål- og resultatstyringssystemet er det lagt større vekt på indikatorer som kan gi en indikasjon på effekter og resultater av Innovasjon Norges virksomhet. Overlevelsesrate og omsetningsvekst blant kundene vil være en av flere indikatorer som sammen med støttende analyser og evalueringer vil gi et bilde av Innovasjon Norges måloppnåelse framover.