Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1027 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 19.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at det i dag finnes lovmessige hindre mot opprettelse av ordinære varetektsceller i forbindelse med politistasjonene, og om dette er tilfelle, hva vil statsråden gjøre for å avhjelpe situasjonen?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller ser med bekymring på den senere tids utvikling av situasjonen for varetektsplasser. Kapasiteten er liten, og 48 timers regelen for bruk av glattcelle blir oversittet i alt for stort omfang. Det har kommet innspill fra politihold om at det til dags dato ikke finnes mulighet for å opprette ordinære varetektsceller i tilknytning til politistasjoner. En slik løsning, kombinert med et generelt løft av antall varetektsplasser, vil kunne sette Norge bedre i stand til å overholde sine internasjonale forpliktelser samt samfunnets rett til beskyttelse.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Lov om gjennomføring av straff mv. gjelder for gjennomføring av varetektsfengsling. Kriminalomsorgen er ansvarlig for selve gjennomføringen etter lovens regler.
Etter dagens regelverk vil det ikke være adgang til å opprette egne varetektsceller utenfor kriminalomsorgens forvaltning. Det er i utgangspunktet ingenting i veien for å opprette egne plasser i nær tilknytning til politistasjonene, men plassene må forvaltes av kriminalomsorgen og tilfredsstille lovens krav til den type plasser.
Jeg er kjent med at det er et høyt behov for varetektsplasser i landet. Kriminalomsorgen har et særlig fokus på at det stilles varetektsplasser til rådighet, men kapasitetsutfordringer gjør det vanskelig å tilfredsstille behovet.
Kapasiteten i kriminalomsorgen har økt betydelig under nåværende regjering. Det er opprettet ca. 870 nye plasser i perioden fra 2006 til 2012. En øking i antall varetektsfengslinger grunnet en langt større andel utenlandske innsatte begrunnet i fare for unndragelse, lengre tid i varetekt og økt soningstid er imidlertid årsaker til at man likevel har kapasitetsutfordringer.
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har utarbeidet en kapasitetsplan med forslag til enhetsstruktur. KSFs forslag til kapasitetsplan ble overlevert departementet 14. januar i år. I planen vurderes det hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008). Kapasitetsplanen vil være et grunnlagsdokument for de prioriteringer departementet vil gjøre med hensyn til eventuelle forslag om utbedringer i fengslene eller nybygg.
Nylig ble det i Prop. 71 L (2012-2013) fremmet forslag om å innføre bruk av elektronisk kontroll som varetektsurrogat. En slik ordning, samt utvidelse av tilbudet om straffegjennomføring med elektronisk kontroll, frigjør ordinære fengselsplasser og bidrar til å avhjelpe varetektsituasjonen.